Det nye vannforsynings-anlegget ved Fuglåsen blir større enn dagens anlegg ved Strandavatnet, Fillan og Dolmøya tilsammen.

For å sikre nok og godt vann til bedriftene som etablerer seg på Jøstenøya, står Hitra kommune overfor en av sine større utbygginger. Totalkostnaden for nye høydebasseng ved Fuglåsen på Sandstad er etter anbudsrunden drøye 23,5 millioner kroner. Det er tatt høyde for summen i det vedtatte investeringsbudsjettet for 2015, men selve finansieringsplanen skal opp til politisk behandling i neste uke. Rådmannen innstiller på at investeringa dekkes ved opptak av lån.

Ny hovedledning fra Fuglåsen til Jøstenøya med fordelinger ut til Hitra Industripark er allerede etablert. For å kunne levere vann gjenstår sammenkoblingen ved tenkt etablert rundkjøring på Jøstenøya. Videre er det prosjektert nytt høgdebasseng og vannbehandlingsanlegg med planlagt byggeperiode 2015-2016. Parallelt vil det pågå arbeider med oppdemming av vannkilden. Etter ferdigstillelse av høgdebasseng og behandlingsanlegg vil det etter planen kunne leveres vann til produksjonsbedriftene på Jøstenøya.

Hele prosjektet Fuglåsen omfatter oppdemming av vannkilden, bygging av nytt vannbehandlingsanlegg, ledningsanlegg Strandavatnet–Fuglåen og nye høgdebasseng i Fuglåsen.

- For utbygging av ny vannforsyning til Jøstenøya i sin helhet, vil dette medføre at det nye vannverket med utgangspunkt i Strandavatnet vil bli større enn dagens anlegg i Strandavatnet, Fillan og Dolmøya til sammen. Det er med andre ord en stor utbygging i lokal målestokk kommunen står foran, skriver administrasjonen i saksframlegget.

Bachke & Co (kjøle-/fryse-/tørrlager), laksefabrikkene Marine Harvest AS og Lerøy Midt AS, samt kasse-produsentene Bewi AS og Br. Sunde AS har bedt om areal på Jøstenøya. Det samme har Trønderenergi Nett og Gasnor AS, som planlegger henholdsvis strømforsyning og gassleveranser. Aqua Group AS har også planert et større areal med tanke på aktivitetsøkning.

VA-Prosjekt Midt-Norge AS er valgt som utførende entreprenør ved bygging av høydebassenget. Bassenget skal ha en kapasitet 2x3000m3, som ifølge kommunen tilsvarer ett døgns beregnet forbruk ved full produksjon på så langt planlagte fabrikker på Jøstenøya. Kapasiteten i høydebassengene skal ivareta mulighetene for magasinering av vann produsert ved dager eller perioder på døgnet hvor forbruket i nettet er lavest.