Leserbrev, signert Foreldrenes Arbeidsutvalg ved Sistranda skole

Åpent brev til skoleeier i Frøya kommune

Kopi : Rådmann

Ordfører

Hovedutvalg for drift

Fylkesmann i Sør Trøndelag

FAU ved Sistranda skole ble tidlig dette år kjent med at det foreligger en omfattende arealmangel ved vår skole. I samtale med skolens administrasjon er vi gjort kjent med at barneskolefløyen er så mangelfull arealmessig at noen av barneskolens trinn er flyttet opp i undervisningslokaler på mellomtrinnet. Videre er mellomtrinnsklasser og ungdomsskoleklasser plassert i rom som er bygd som spesialrom, for eksempel musikkrommet. FAU har etterspurt hvordan prosessen rundt dette har vært, og hvordan dette er kommunisert ut til rette instans i og med det at dette neppe kom som en overraskelse inneværende skoleår. Vi er gjort kjent med at prosessen har pågått i over to år, der blant andre skolens ledelse har signalisert disse utfordringer til  skoleeier, herunder kommunalsjef for oppvekst. Videre har FAU inntrykk av at disse signaler ikke er blitt tatt alvorlig nok og videre fremmet som politisk sak. Ut i fra dette har vi prøvd å forstått hvorfor det fra politisk hold blir betvilt om det faktisk foreligger arealmangel på Sistranda skole. Dette er differansen mellom det politiske språket og de faktiske forhold.

Ut fra de faktiske forhold, at det ER  mangel på nok undervisningsarealer, står skolens ansatte daglig i utfordringen det gir. De er forpliktet til å finne løsninger slik at ungene våre kan få den undervisningen de har krav på. Som tillitsvalgte for foreldrene på Sistranda skole ser vi oss nødt til å protestere på denne praksisen og samtidig komme med forslag til løsninger vi som foreldre ser som beste alternativ for våre ungers arbeidsmiljø.

FAU har levert et innspill til Hovedutvalg for drift der vi peker på at situasjonen er en akutt trussel for våre ungers pedagogiske og psykososiale rammer på kort og lang sikt.

Med de rammer som for tiden foreligger med hensyn til tilstrekkelige undervisningsareal ved Sistranda Skole er situasjonen uholdbar. I siste kommunestyremøte under skoledebatten ble det pekt på et viktig moment i forhold til innholdet i barnas skolehverdag. Det ble vist til tall og resultater i forhold til både sykefravær, lærertetthet, og resultater på nasjonale prøver. Disse resultatene har vært stabilt lave i de fire siste år. Politikere var noe undrende til dette da de har satset på skolen de siste årene, og bevilget midler. Skoleforsker og foredragsholder under skoledebatten pekte på at når noen rammevilkår uteblir , som for eksempel det psykososiale miljøet eller egnede undervisningsarealer hjelper det lite med høy lærertetthet.

FAU er kjent med at det har vært en befaring på Sistranda skole, der det ble konkludert med at det var arealmessige utfordringer og  hvor det fra kommunens tekniske etat har kommet fram forslag til to løsninger. Løsninger som innebærer utbygging/rehabilitering av barneskolens nordfløy. FAU har tidligere pekt på skolens uteområde i sin helhet, og særlig barneskolens uteområde allerede er forlite og for uoversiktlig. Det har også vært preget av å være en kontinuerlig byggeplass, både direkte og indirekte i forbindelse med de store utbygginger og satsing for øvrig i Sistranda sentrum. De løsninger teknisk avdeling har foreslått vil forverre situasjonen betraktelig. For øvrig stiller vi oss undrende til at planlegging av skolebygg/skoleutbygging overlates til Teknisk etat. Planlegging av skolebygg skal ivareta to viktige forhold:

Skolebyggets utforming skal ivareta de pedagogiske og didaktiske utfordringene skolen har i forhold til de ulike aldersgrupper.

Utformingen av bygget og utearealet skal ivareta de psykososiale utfordringer ulike aldersgrupper utgjør.

Slik dagens situasjon er blir ingen av disse punkter innfridd i særlig stor grad. Sistranda skole har brukt mye ressurser og gjennomgått et stort og betydelig arbeid når det gjelder å håndtere mobbing , både når det gjelder forebygging og hvordan håndtere konkrete mobbesaker. FAU ser det som helt avgjørende at skolens ledelse og ansatte får de rammer de trenger for å få dette arbeidet så optimalt som mulig, og at skoleeier er med å bidrar til at det legges til rette for dette videre framover. FAU kan ikke se at den planlegging som hittil er foretatt tar utgangspunkt i kompetanse på noen av disse områdene.

FAU ønsker at arealutfordringene ved Sistranda skole blir utredet i tråd med de to ovenstående punktene, og at det blir innhentet eksterne fagpersoner som har fagkompetanse i planlegging av skolebygg. En utbygging av barneskolens nordlige fløy og en eventuell midlertidig brakkeby er en løsning FAU ikke stiller seg bak. Ei heller ser vi endring av skolegrenser som en løsning.

Vi har en fantastisk befolkningsvekst i Frøya kommune, og statistikken er tydelig på at antall unger i skolepliktig alder øker synonymt med dette. Vedlagt viser statistikk. Det satses friskt på Sistranda som sentrum, både på fasiliteter og boliger, og en stor del av befolkningen i skolepliktig alder vil høre til Sistrandas skolekrets. Ved å flytte på skolegrensene vil det bare medføre en midlertidig løsning på utfordringen.

Et annet viktig moment i denne saken er at arealplanen som nå foreligger for Sistranda er området B3b omregulert fra offentlig eller privat tjenesteyting til boligformål. Dette har FAU levert en innsigelse på da dette området er eneste mulighet til å sikre videre langsiktig framtidig utbygging av Sistranda skole. På nåværende tidspunkt huser dette området gamle Frøya videregående skole. Dette er et bygg som fra høsten av kan være et godt, for ikke å si det eneste alternativet slik FAU ser det , for å kunne avhjelpe Sistranda skoles arealutfordringer.

Skoleeier har gjennomført ”Skoledebatt” i kommunestyret de siste 4 år. Hovedsatsingsområdet har gjennom alle 4 år vært ”samarbeid mellom skole og foreldre”. Samarbeid gjennom Samarbeidsutvalget og Foreldrenes arbeids utvalg har vært pekt som de viktigste satsningsområdet. FAU ved Sistranda skole har i dag et godt samarbeid og en tett dialog med skolens ledelse. Dette bidrar til at skolen og vi foreldre kan går hånd i hånd for våre ungers skolevelferd. Dette skaper trygghet og bidrar til å bedre rammevilkårene til våre barn og deres lærere. Fau ønsker videre å ta skoleeier i hånden men det forutsetter at skoleeier tar konsekvensen av sine vedtak.

Kort oppsummert ønsker FAU ved Sistranda skole at:

skoleeier bidrar til å beholde området B3b til offentlig eller privat tjenesteyting , og bidrar til å sikre en videre framtidig utbygging av Sistranda skole.

Skoleeier går i dialog med dagens eier av eksisterende bygg på ovennevnte tomt om å disponere bygget til undervisningsareal til eventuelt ungdomstrinn.

Skoleeier beholder skolegrensene slik de er i dag.

Med hilsen FAU Sistranda skole.