Hitra-Frøya skrev for noen uker siden om at Norsk institutt forvannforskning(NIVA) fant store mengder små regnbueørret i bekken ned til Hundvatnetpå Hitra, der Vikan settefisk har sine merder. Slike merder i ferskvann eruvanlig og finnes bare noen få steder i Norge. Nå vil fiskeridirektoratet at merdeneskal bort.

- Det gis ikke tillatelse til slike anlegg lenger, og tillatelsenVikan settefisk har i dag går ut i år. Da må anlegget flyttes på land, dersomdet skal fortsette driften på Vikan. Det vil bli avviklet i løpet av noenmåneder, men det er mulig at det kan bli en forlengelse med en styrt avvikling,sier Thomas Sandvik, seksjonssjef i Fiskeridirektoratet.

Han ser alvorlig på at det har rømt fiskfra anlegget.

- Det ble funnet regnbueørret både oppstrøms i vassdraget, ognedstrøms i sjøen. Det mener vi er alvorlig, og vi håper at denne fiskenstammer fra denne ene rømmingen og at fisken ikke har etablert seg ivassdraget. Det vil vi nå prøve å finne ut av ved å analysere fisken, forklareSandvik.

Det er kjent at Hundvatnet i flere år har huset storregnbueørret som har rømt fra anlegget, og i følge fiskeridirektoratet er detikke tidligere meldt i fra om rømming.

- Vi har fått opplyst at det har rømt noen få fisk hver gang dehar overført fisk fra en merd til en annen. Det skal det meldes i fra om, selvom det bare er noen få. Grunnen til at de ikke har meldt i fra er at de har etfysisk stengsel mot sjøen. Det har de stolt på, men nå har NIVAs undersøkelservist at stengselet ikke virker, sier Sandvik, som unnskylder Vikan settefiskfor det som har skjedd i tidligere år.

- Det er et gammelt anlegg, og de rømmingene som skjedde for mangeår siden skjedde under et annet regelverk. Da var det veldig fritt, og folk varbare glad for at det ble startet opp slik virksomhet. Men i dag er det veldigstrengt med tanke på teknisk tilstand og miljø. Vikan settefisk har etterfulgtreglene etter hvert som de har kommet. Anlegget ville blitt tatt opp for lengesiden dersom de hadde brutt reglene, sier Sandvik.

Rømlinger: Det ble funnet en høy tetthet av regnbueunger i vassdraget. Regnbueørret er en fremmed art i norsk natur og svartelistet på grunn av faren for spredning.