Fylkesmannen har siden januar i år holdt tilsyn med Sistranda skole. Formålet er å se om skolen følger opp den delen av opplæringsloven som går på elevene sitt skolemiljø, forebygging og håntering av mobbesaker og krenkende adferd.

Gjennom flere år har Sistranda skole fått mye oppmerksomhet som en problemskole, der dårlig arbeidsmiljø og læringsmiljø, ustabilitet i lærerstaben og ledelse, mobbesaker og dårlige skoleresultater har vært blant sakene.

Men da lokalavisa i februar hadde en reportasje om Sistranda skole, var det de merkbare bedringene i skolemiljøet som var tema. Blant annet fortalte elever om hvordan de personlig hadde merket at miljøet ved skolen var blitt bedre, og at de nesten ikke opplevde mobbing.

- Det er mye mer seriøst. Vi lærer på en annen måte. Og det er mye mindre bråk og mobbing, fortalte tiendeklassing Sara Sollie Knutshaug til lokalavisa da.

- Ikke avdekket svakheter

Og den foreløpige tilsynsrapporten, som Fylkesmannen leverte i slutten av august, bekrefter inntrykket av det løftet skolen har vært gjennom.

Fylkesmannen har undersøkt hvilken handlingsplan skolen har for å reagere når elever utsettes for krenkelser, hvilke verktøy skolen har til å avdekke mobbing, og hvordan skolen følger opp, og etterlever opplæringsloven i slike saker. Fylkesmannen konkluderer med at de "gjennom sin undersøkelse og vurdering av praksis ved skolen ikke avdekket svakheter eller mangler som gjør at vi kan konkludere med brudd på regelverket."

Fylkesmannen skriver blant annet at de ikke finner svakheter ved skolens praksis når det gjelder plikten til å gripe inn, at skolen har en omforent praksis med at de har plikt til å gripe inn hvis en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger. Videre går fylkesmannen god for at skolen setter inn tiltak "hvor man har funnet at en elevs rett til et godt psykososialt miljø ikke er oppfylt", og at skolen har en praksis med at de iverksatte tiltakene blir fulgt opp og evaluert.

Må ta tak i mer duffuse problemer

Fylkesmannen finner likevel at på ett punkt så følger ikke skolen opplæringslovens krav. Dette gjelder mer diffuse saken som ikke direkte defineres som mobbing. Også når skolen får meldinger fra foreldre om at f.eks en elev opplever ensomhet, så er man pliktig til å opprette enkeltsak.

Kommunalsjef for oppvekst, Roger Fredheim, synes den foreløpige tilsynsrapporten er positiv lesning.

- I det store og hele viser den at det arbeidet som er gjort over tid ved skolen, gjør at skolen løser utfordringene. Skolen har hatt ekstern hjelp og veiledning gjennom prosjektet "bedre læringsmiljø", men den store jobben har skolen gjort selv, sier Roger Fredheim.

951 64 597 Trond.Hammervik@hitra-froya.no