I et åpent brev har Tove Cecilie Fasting på Sula kritisert om de nye rutene dit. Det samme gjør Edvin Paulsen, som er Sulas representant i Frøya trafikkråd. Han har vært med på å behandle Atbs forslag til ruter i trafikkrådet, og forteller at det lokale trafikkrådet hadde en rekke innspill på hvordan ruta kunne legges opp bedre, men at disse - med ett unntak - ikke ble hørt av Atb.

- Vi snakker for døve ører. Atb hører ikke på brukerne sine. Det er gjort så dårlig arbeid med de nye rutene. Og det er Sula som kommer veldig dårlig ut med de nye rutene, sier Edvin Paulsen.

Ett av de store tapene er at den såkalte KID-bilen tas bort. Dette er minibussen som gir offentlig transport mellom fergeleiet på Lomsøya og Sula.

- Begrunnelsen er at den er lite brukt. Men jeg har tallene for hvor mange som har brukt den de siste månedene. I august fraktet den 180 personer. Hvor stort bruk forventer man hvis dette beregnes som lite bruk, spør Paulsen.

Dialog

Plan- og driftssjef i Atb, Harald Storrønning forteller at ruteendringen fra 5. oktober er gjort i dialog med Frøya kommune.

- Men det er AtB som innenfor de rammer som vi rår over må fatte endelig beslutning på ønskede endringer og hva vi kan innfri. Dette kan skape noe avstand mellom trafikkrådets ønsker og AtBs valg, forklarer Storrønning.

Han orienterer videre at innføring av vinterruter fra 5. oktober følger det samme prinsipp som for 2014 om at tilbudet reduseres i høst-vinterhalvåret fra etter krabbefisket og frem til etter påske.

Frøya kommune har etterlyst at forseilingen fra Dyrøy til Lomsøya på hverdag må være åpen for reisende og kjøretøy.

- Dette har vi nå fått på plass til en økt kostnad som er tatt inn ved å avvikle KID-transporten mellom Sula-indre og Lomsøya, forteller plan- og driftssjefen.

- Avviklingen av minibussen gav oss samtidig anledning til å la hurtigbåten ta persontrafikken til Sula indre med MS Frovær fem ganger på hverdager, mandag-onsdag. Torsdag og fredag er ferga innom på de tidspunkter som etterlyses fra Edvin Paulsen. Det er også vår vurdering at anløp av Sula Indre er en forbedring for de reisende i forhold til overgang buss/ferge og busstur. Rutetabellen vil med endringene bli mer lik gjennom hele året, noe som vurderes som positivt, sier Harald Storrønning i Atb.

Årsaken til at ferga ligger på Bogøy er av økonomiske grunner da AtB betaler for de timer som fartøyet går i rute, forklarer han.

Betydelig tilskudd

I forhold til påstanden om «mang-lende økonomisk styring og manglende ledelse når løsningen er å kutte tilbud der det trengs mest» så sier Storrønning at tilskuddet til rutetilbudet i Øyrekken er betydelig og AtB og fylkeskommunen utviser et betydelig samfunnsansvar gjennom å yte økonomisk tilskudd ut over billett-inntektene.

- I 2014 ble det gjennomført 51.900 reiser i Øyrekken og den enkelte reise mottok ett tilskudd på mer enn fem hundre kroner. I en krevende økonomisk situasjon for AtB og fylkeskommunen er det vanskelig å kunne tilføre øysamfunnet mere, og justering av tilbudet må derfor skje innenfor budsjettet.

- AtB mener å ha gjennomført en god dialog med Frøya kommune og trafikkrådet, men vi innser at vi ikke klarer å innfri alle ønsker. Vi forsøker kontinuerlig å forbedre tilbudet - innenfor de økonomiske rammene vi rår over og etter hvert som vi får bedre og bedre innblikk i behovene. Endringen fra 5. oktober mener vi gir et bedre tilbud til de fleste og er i tråd med de primære ønsker til Frøya kommune, sier Harald Storrønning i Atb.