Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening(FHL) har de siste årene utgitt miljørapporter for havbrukssektoren. Fra og medi år omfatter rapporten også fangst og foredling av torsk, sild og annenvillfisk. Rapporten tar utgangspunkt i behovet for økt sjømattilførsel verdenover, og den posisjonen Norge har både som en stor fiskerinasjon og som verdensstørste lakseprodusent.

- All matproduksjon påvirker miljøet, ogdet er et særtrekk ved den norske sjømatnæringen at det er full åpenhet omhvilken påvirkning virksomheten har på omgivelsene. Denne rapportensammenfatter fakta og analyser fra offentlige kilder, kompetansemiljøer ognæringen. Den viser at sjømat fra Norge står for en miljø- og klimavennligsjømattilførsel som er bærekraftig, som vi kan være stolte av og som skaperstore verdier langs kysten, sier styreleder Gunnar Domstein i FHL i en pressemelding.

Mindre rømming og lus

Samtidig arbeider havbruksnæringen viderefor å redusere rømming og lave nivåer av lakselus. Forbedringstiltakene girresultater. Dette har ikke kommet av seg selv, men er oppnådd gjennom stadigforskning, utvikling og koordinert innsats.

- Rømmingstallene er de laveste på sværtmange år, og det er god kontroll på lusenivåene i havbruksanleggene. Men allekan bli enda flinkere, derfor fortsetter vi det systematiskeforbedringsarbeidet. Næringen er ikke perfekt, men vi har som visjon å bli det,sier Domstein.

Bestpå miljøsertifisering

Miljørapporten beskriverbestandssituasjonen i havet og hvordan fiskeriene forvaltes. Det framgår at denorske fiskeriene er de mest miljøsertifiserte fiskeriene i verden. Alle norskefiskemel- og oljeprodusenter som leverer til fôrindustrien er også sertifisert.

Sentrale tema i rapporten er ogsåutnyttelse av bioprodukter og restråstoff fra villfisk og havbruk, framstillingav fôr og bruk av fôrråvarer, bruk av areal, utslipp fra fiskeflåten ogindustrien, næringssaltutslipp fra havbruk, legemiddelbruk samtavfallshåndtering.

Enklimavinner

- Norske og svenske kompetansemiljøer harsett på CO2-regnskapet for sjømat fra Norge. Beregningene viser at norsk fisker noe av den mest klimavennlige maten vi kan sette på middagsbordet, selv omden må fraktes ut til forbrukere i 150 land. Sjømat både fra fangst og havbrukkommer svært godt ut i forhold til annen kjøttproduksjon, sier Gunnar Domstein.

Miljørapporten blir lansert underhavbruksmessen AquaNor i Trondheim denne uka, og kan også lastes ned på FHLsnettsider HER