Enkelte virksomheter i Frøya kommune har gjennom flere år hatt et sykefravær som har ligget på godt over 10 prosent. Totalt for hele kommunen var fraværet på 9,7 prosent i 2014 og 10,6 prosent i 2015.

Fraværstatistikken så langt i år, viser en betydelig nedgang, og alt tyder på at man vil få tall for 2016 som er flere prosent lavere enn de foregående årene.

Bedre økonomi og høyere kvalitet

Med septembertallene som viser fravær på 6,8 for hele kommunen, og hvis den positive trenden fortsetter, vil kommunen kunne summere opp 2016 med en sykefraværsprosent på sekstallet.

- Det er veldig lenge siden det har ligget så lavt, sier rådmann Svanhild Mosebakken, som er svært fornøyd med denne utviklingen.

- Det er viktig på så mange plan at vi får redusert sykefravær, og dermed et større nærvær. Det ligger utrolig mye penger i det. Og ikke minst kvalitet: det å ha de fast ansatte i jobb betyr mye for at vi skal ha kvalitet i tjenestene. Det arbeidet som lederne nå gjør rundt om på enhetene, med å følge opp de ansatte, er viktig for at de ansatte blir sett, og opplever at de er en ressurs, sier rådmannen.

Positiv utvikling i de store enhetene

Fire av de største virksomhetene i kommunen har fått ned sykefraværet betydelig. På Sistranda skole ligger fraværet i september på 7,7 prosent, pleie og omsorg er på 8,2, og teknisk på 5,4.

Nabeita oppvekstsenter hadde svært høyt fravær sist vinter, med en topp på 17,4 prosent i januar. For september er de nede på 7,7 prosent.

- Vi har ikke innført noen spesifikt nye tiltak for å få ned fraværet. Vi ser at i perioden med sammenslåing av barnehagen og skolen, fikk vi en del nytt personale. For oss har jobben mye vært knyttet opp mot å skape felles rutiner, systemer og å skape stabilitet i personalgruppen. Særlig er det viktig med stabilitet i ped-ledergruppen som har ansvar for oppfølging på avdelingene. Ellers handler det om tett oppfølging av den enkelte medarbeider, sier virksomhetsleder Tove Karlsen på Nabeita.

Jobber med nærvær

For pleie- og omsorgstjenesten i Frøya kommune er det startet opp et eget nærværs-prosjekt som skal vare i ett år. Erfaringene fra dette skal i neste runde kunne overføres til de andre virksomhetene i kommunen.

Randi Rabben leder prosjektet. Lederne i pleie- og omsorg får ekstra støtte og verktøy til å følge opp de som går sykemeldt og til å jobbe med forebygging og arbeidsmiljø for de som står i jobb.

- Min oppgave er å veilede ledergruppa, slik at de får mer trygghet i oppfølgning av sykefraværsarbeidet, og i det forebyggende arbeidet, forteller Randi Rabben.

Lettere hverdag

Prosjektet kom i gang 1. juni, og har de første månedene i hovedsak vært rettet mot lederne. Men også de ansatte skal involveres, blant annet på det som går på arbeidsmiljø-tiltak.

- Jeg føler ikke at det angår meg direkte. Jeg har nesten aldri vært borte fra arbeid, sier Karin Johansen, som har jobbet på Frøya sykehjem i tredve år.

- Men selvsagt er arbeidsdagen lettere når de faste er på arbeid, legger hun til.

Hun jobber på somatisk avdeling på Frøya sykehjem, sammen med Jeanette Olsen og Anne Lill Espnes Martinsen. De synes det er bra at det er et prosjekt for nærvær på arbeidsplassen.

- De har vel mest jobbet med de som er borte fra jobben, så langt, men vi er også blitt invitert til å komme med forslag for arbeidsmiljø og hvordan vi kan lette arbeidshverdagen, forteller Anne Lill.

Å kunne gå vaktene sammen med andre faste ansatte gir en lettere arbeidsdag enn hvis folk er sykmeldte, og man stadig må gå sammen med vikarer.

- Når de faste er på jobb, kan vi fordele mer av ansvaret. Det letter hverdagen for alle, forklarer Karin.

- Derfor er det kjempebra at det satses på dette, sier Anne Lill.