Direktoratet for Samfunnsberedskap og sikkerhet vedtok i august å gi Salmar AS tvangsmulkt på 2.500 kroner per dag fra 25.september.

Bakgrunnen for tvangsmulkten var et tilsyn som Det lokale eltilsyn(DLE) hos TrønderenergiNett hadde ved elektroavdelingen ved Salmars slakteri innovamar på Nordskaget i mars 2016.

Der ble det funnet to avvik. Det ene var at Salmar ikke var registrert i sentralt register over virksomheter som vedlikeholder eget elektrisk anlegg(Elvirksomhetsregisteret).

Det andre avviket var at en av de ansatte ved elektroavdelingen ikke oppfylte kravene til kvalifikasjoner.

- Det ble under tilsynet avdekket at det var utført en ny installasjonsjobb på det elektriske anlegget av en person som ikke oppfylte kravene til kvalifikasjonene til denne type jobber. Dette var det registrert avvik på i avvikssystemet til virksomheten. Dette avviket var det ikke gjort noen tiltak på. Disse jobbene var styrt i fra vedlikeholdssjefen. Vedlikeholdskoordinator ved elektroavdelingen hadde ingen kjennskap til denne jobben før etter den var utført, står det i tilsynsrapporten.

I følge Sivert Syrstad, seksjonleder ved TrønderEnergi Nett, fikk Salmar pålegg om å dokumentere at de hadde styrket sin internkontroll slik at det ikke skjer igjen.

- De må vise oss at de har rutiner som gjør at de ikke bruker ufaglærte, men bare fagfolk til å jobbe på det elektriske anlegget, sier Syrstad.

Fulgte ikke opp pålegget

Men til tross for flere purringer fra TrønderEnergi, fikk de aldri noen tilbakemelding fra Salmar på at pålegget var fulgt opp.

I januar i år måtte de derfor be om bistand fra Direktoratet for samfunnsberedskap- og sikkerhet(DSB) for å få Salmar til å etterkomme påleggene.

DSB sendte da et forhåndsvarsel om tvangsmulkt til Salmar, og ba Salmar om snarest å kontakte DLE for å etterkomme pålegget.

Salmar tok da kontakt med DSB for å få en utsettelse av påleggene, på grunn av at de var i en pågående prosess for etablering av internkontroll i Salmar. Fristen ble forlenget til april i år, men da DSB likevel ikke fikk tilbakemelding fra Salmar innen fristen, gjorde de i august et vedtak om tvangsmulkt.

Utsatt frist

I følge Syrstad i TrøndeEnergi har Salmar igjen søkt om å få utsatt fristen.

- Salmar har fått utsettelse ut oktober til å komme med tilbakemelding på at de har etterkommet pålegget. Så tvangsmulkten løper ikke nå, sier Syrstad.

Det bekrefter Trond Williksen, administrerende direktør i Salmar.

Vi spurte om hvorfor Salmar ikke har rettet opp avvikene, og hva Salmar vil gjøre for å rette opp avvikene innen neste frist.

- SalMar har fått innfridd forespørsel om forlenget tidsfrist med hensyn til å kunne etterleve avviket anmerket i tilsynsrapport fra DLE. Pågående prosess knyttet til utbedringer av avvik er intensivert og vil bli lukket i dialog med DLE, svare Williksen i en e-post.

928 28 154 lars.otto.eide@hitra-froya.no