Hitra kommunestyre skal i kommende møte vedta sitt retningsvalg for videre arbeid mot en kommunesammenslåing, som skal sendes til fylkesmannen.

Arbeidsgruppa for kommunereformen, bestående av formannskapet, Tom Skare fra opposisjonen, rådmannen og en ekstra person fra administrasjonen, har laget innstillingen.

De mener blant annet at mangelfull avklaring fra regjeringen gjør det vanskeligere å bestemme seg for hvilke kommuner det er aktuelt å slå seg sammen med. Det som er helt klart er at Hitra kommune ønsker en nærmere utredning av Hitra, Frøya, Snillfjord og Hemne som en ny stor kommune. Og at disse eventuelt vil jobbe videre med sammenslåing av kommune på Nordmøre og Fosen.

Arbeidsgruppa mener målet for en kommunesammenslåing, må være et mer attraktivt, og mindre sårbart bo- og arbeidsmarked, og mener sentrale myndigheter da må trå til for å styrke samferdselstilbudet mellom kommunene.

- Ferge og bedre hurtigbåttilbud

Vi spurte ordfører Ole Haugen, leder for arbeidsgruppa, hvilke konkrete samferdseltilbud de tenker på.

- Det ene er fergeforbindelse med Aure, som vi har jobbet med i flere år for å realisere. Et annet er et forbedret hurtigbåttilbud både mot Fosen, og Nordmøre, som har nok avganger til at man kan dagpendle mellom kommunene. Det er fullt gjennomførbart hvis bare storsamfunnet er villig til å satse på det, mener Haugen.

Kortere vei til Kyrksæterøra vil også være aktuelt å kreve.

- Det er mulig ved å bygge veistubben som mangler langs Snillfjorden, fra Krokstadøra mot Kyrksæterøra, mener Haugen.

- Når det gjelder infrastruktur så er det soleklart at det må bli en adskillig forbedring i bredbånd og mobildekning, slik at vi kan henge med resten av verden i utviklingen. Den moderne innbygger forutsetter å kunne være oppkoplet til internett til enhver tid, mener Haugen.

- Må være en forutsetning for sammenslåing

- Mener du at sentral støtte til samferdsel og infrastruktur må være et vilkår for frivillig kommunesammenslåing?

- Det må være en forutsetning at storsamfunnet må bidra, dersom de vil at vi skal bli større. Ved kommunereformen på 60-tallet fulgte det masse midler for å fremme veibygging i distriktene. Da ble det brukt som smøremiddel for å slå sammen kommunene. I dag er det ingen midler som følger med, mener Haugen.

Ett eksempel på at kommuner har brukt samferdsel som vilkår for sammenslåing er da Aure og Tustna slo seg sammen til Aure kommune i 2006. Under folkeavstemningen i 2003 fikk innbyggerne to valg. På den ene stemmeseddelen sto det NEI. På den andre sto det JA, dersom Imarsund-forbindelsen mellom Aure og Tustna ble vedtatt og iverksatt før 1.januar 2005. 64 prosent av innbyggerne valgte da JA-seddelen.

- Er det aktuelt å bruke samferdsel som et vilkår på samme måte som da Aure og Tustna slo seg sammen?

- Aure og Tustna er et veldig godt eksempel. Da ble staten med og finansierte Imarsundforbindelsen, sammen med et spleiselag med nabokommunene og fylkeskommunen, og 180 millioner fra nedleggelsen av fergesambandet Hitra-Smøla. Jeg tror ikke det hadde vært mulig å slå sammen Aure og Tustna uten Imarsundforbindelsen. Det var en forutsetning for kommunesammenslåingen, sier Haugen.

Her er hele innstillingen fra arbeidsgruppa:

- Hitra kommunestyre finner det ekstra vanskelig å definere retningsvalg og eventuell kommunesammenslåing som følge av mangelfull avklaring fra staten. Dette gjelder særlig i forhold til det framtidige regionnivå og oppgavefordeling. Dersom nye og flere oppgaver skal bli en realitet, så er det stort sett bare staten som kan avgi og desentralisere de såkalte nye og flere oppgavene. Det må dermed forventes at det kommer nærmere avklaring på dette fra regjering og storting, før det kan forventes at kommunene evner å gjøre gode nok vurderinger og valg knyttet til en framtidig kommunestruktur, mener arbeidsgruppa i punkt én i innstillingen.

- Ut fra de foreliggende krav til utredning, opplysninger og tilgjengelige analyser og materiale, og dersom prosessen videre avklarer at Hitra kommune trenger å bli større, så finner Hitra kommunestyre det aller viktigst å søke en kommunesammenslåing som gjør oss til en del av et mer attraktivt og mindre sårbart bo- og arbeidsmarked. Dette forutsetter, for vår del, at sentrale myndigheter bidrar til å etablere samferdselstilbud som gir muligheter for dagpendling og infrastruktur som gir langt bedre bredbånds- og mobildekning enn i dag. En slik forutsetning legges da også til grunn for de alternative retningsvalg som framgår nedenfor i pkt. 3. Retningsvalgene i pkt. 3 er også reflektert i en påregnet utvidelse av Sør-Trøndelag fylke til et «Stor-Trøndelag». For Hitra kommune er det ønskelig at dette også vil innbefatte store deler av Nordmøre.

- Hitra kommunestyre vil prioritere å utrede en kommunesammenslåing med basis i kommunene Hitra, Frøya, Snillfjord og Hemne. Sammen med disse kommunene vil vi også avklare og eventuelt utrede muligheten for sammenslåing med:

a. Kommuner på Nordmøre, h.h.v. Aure, Smøla og Halsa

b. Kommuner på Fosen, h.h.v. Ørland og Bjugn

c. En kombinasjon av pkt. a og b

d. Orkdal