Kommunestyret har tidligere gitt rådmannen i oppdrag å forberede renovering og utbygging av Fillan barnehage, med et samlokalisert nybygg som skal huse tre avdelinger med 39 småbarnsplasser, og renovering av eksisterende lokaler til storbarn.

I kommunestyremøtet i går ettermiddag skulle politikerne ta stilling til rådmannens forslag til den nye barnehagen.

Får større naturtomt

Rådmannen foreslår å snu om på plasseringen av avdelingene, slik at små barn skal være i den gamle, men renoverte bygningen, og store barn i det nye bygget.

I følge rådmannen vil dette lette levering og henting av de minste barna på grunn av at det da blir kortere vei fra parkeringsplassen. Det nye bygget foreslås bygget frittstående fra det gamle bygget, med tilknytning gjennom en svalgang. Da vil en større del av tomtearealet beholdes som naturtomt, der barna kan leke i variert terreng.

Dette alternativet vil også gi en innsparing på 800.000 kroner. Totalkostnaden er beregnet til 32.112.000 kroner.

I fremdriftsplanen foreslås det å bygge det nye bygget først, deretter renovering av den eksisterende barnehagen.

Rådmannen foreslår derimot å vente med å bygge ut alle tre småbarnsavdelingene.

[M]

Småbarnsavdelinger

- Ut fra analysen knyttet til behovet for barnehageplasser i kretsen høsten 2015, en analyse som konkluderer med at det er behov for 2 avdelinger for små barn og 2 avdelinger for store barn, anbefaler rådmannen at den 3. småbarnsavdeling legges inn som opsjon i anbudskonkurransen. Kommunen står da fritt til å vurdere om en skal bygge 2 eller 3 avdelinger i det nye bygget. En avgjørelse knyttet til om man ønsker å ta i bruk opsjonen kan da gjøres når anbudet foreligger, oppvekstsjef Kjell Roar Sæther i sin innstilling til kommunestyret.

Opsjonsalternativet er kostnadsberegnet til 29.620.000 kroner.

Rådmannen ber kommunestyret vedta anbud for to nye småbarnsavdelinger i første omgang, med en tredje avdeling som opsjon. Da kan en endelig beslutning om to eller tre avdelinger gjøres når anbudskonkurransen er ferdig.

Fuktproblemer i midlertidig barnehage

I dag leier kommune sokkelen i Fillan grendahus, der det er 24 barn i alderen 3-6 år. Det er planlagt at de skal være der inntil den nye barnehagen er ferdig. Men der har bedriftshelsetilsynet og Arbeidstilsynet avdekket utfordringer knyttet til fukt. Barna må derfor flytte tilbake til den tomme avdelingen i den eksisterende barnehagen, i påvente av at fuktproblemene utbedres i løpet av våren 2015.