1. Helhetlig Idrettspark var et initiativ fra Frøya idrettsråd som kommunen responderte på. Det ble gjort en utredning,der det blant annet ble utredet 3 alternative fotballhaller: 7- hall, 9-hall eller 11-hall. Det ble avholdt et åpent møte i Frøya kultur- og kompetansesenter der det ble mye fokus på fotballhallen og der ikke minst næringslivaktører anbefalte 11-hall. Det ble etablert en brukergruppe for fotballhallen der Nabeita IL, Frøya IL og Frøya FK var med. Mausund IL ble holdt orientert gjennom referater. Etter gjennomførte møter konkluderte gruppen med at den gikk for 11-hall.

Konklusjonene ble lagt fram iden sentrale styringsgruppen for Helhetlig Idrettspa rk, der lederen i idrettsrådet er representert. I mellomtiden ble det også gitt orientering i Frøya idrettsråd og Hitra idrettsråd ved leder og Trøndelag fotballkrets. Det ble så arrangert et nytt åpent møte der konklusjonene ide forskjellige arbeidsgruppene og styringsgruppen ble presentert.

2. Vi kan ikke se at det er overhengende fare for kostnadssprekk. Våre forhåndskalkyler og antatt anbud harmonerer godt (se saksfremlegget)

3. Styringsgruppen for Helhetlig Idrettspark har forholdt seg tildet regelverk og de satser som gjelder for spillemidler i lignende prosjekter. En 11-hall skal kunne gi 7,5 mill. i støtte. Det har alle sammen lignbare haller før oss har fått. Alle lag og organisasjoner i Frøya kommune har samme rett for å søke om spillemidler til ulike formål. Oversikten over alle prosjekter vises ikommunens «Handlingsplan for fysisk aktivitet...». Det er mulig vi blir møtt med argumenter som at vi kunne greie oss med mindre hall eller foreløpig status for at hallen er ikke et regionalt prosjekt. Men det er ikke vårt utgangspunkt. Det ville være dumt å budsjettere med et mindre beløp. Vi skal imidlertid jobbe for alternativ itilfelle en avkortning finner sted.

4. Vi mener det er gjort nøkterne anslag hva angår brukstimer ihallen. Dette gjøres det grundig rede for isaksfram legget. Hele poenget med Helhetlig Idrettspark er å få økt kapasitet for trening for alle grupper, alle aldre og alle idretter,også sett i et folkehelseperspektiv.Selv når basishallen kommer, mener ledelsen der at timeplanen vil være sprengt. Vi tror med andre ord at fotballhallen IKKE vil gå ut over drifta av Frøyahallen med basishall men vilderimot avlaste allerede overbooket idrettshall og gi langt flere muligheten til å trene.

5. Ja, vi mener det er mulig å ta inn kr 100.000.- årlig i salg av treningstid iklatrehallen. Frøya klatreklubb er under stiftelse, og klubbens første jobb er å kurse instruktører. Dette vilskje isamarbeid med Orkdal Klatrehall. Klatring er en sport ivinden - i alle aldersgrupper.

6. Når det gjelder kapitalkostnader, så har vi tatt utgangspunkt igarantivedtaket i kommunestyret som går på 3% rente og nedbetaling over 20 år. Valdres Storhall har et lån isamme bank med 1,9% rente. Nedbetalingstid kan om nødvendig økes. Kommunen opererer gjerne med 40 års nedbetalingstid, så de 600.000 som er lagt inn i driftsbudsjettet, er ikke urealistisk.

7. Det er helt riktig at Frøya kommune er deleier i Frøya idrettspark, og som medeier er vi selvsagt ikke interessert iå slå bunnen ut av det prosjektet. Fotball er fortsatt primært en utendørssport, og banen på Nabeita vil fortsatt være hjemmearenaen for Frøya FK, som er medeier og som støtter opp om Frøya Storhall. De fotballagene som har brukt Frøyahallen som treningsarena på vinterstid vilnaturlig trene ifotballhallen . Dette vil avlaste Frøyahallen og bedre tilbudet til alle andre hallidretter.

8. Det er lagt inn 100.000 i inntekter på konserter, messer m.m . Frøya kulturhus sin storsal rommer ca 300 mennesker. Dette begrenser både type (hvilken artist) og størrelse på arrangement som kan gjennomføres istorsalen. Frøya Storhall vil iutgangspunktet ha 500 faste sitteplasser og ha plass til flere mobile stoler/benker.En dansegalla eller en konsert med kjente artister vil være aktuell der. Bilmesser og andre messer er andre muligheter. Storhallen vil også gi idretten muligheter for gjennomføring av større idrettsarrangement/turn eringer (håndball, fotball, turn mm). Derfor mener vi at det er ingen konkurranse mellom de to etableringene.

9. Vi har ikke lagt inn administrative kostnader fordi vi ikke ser for oss de store kostnader. Det vilvære mulig å administrere utleie uten fast tilsatte i hallen, jfr Abrahallen. Det jobbes også frem et konsept som inkluderer Helhetlig Idrettspark og Frøya kultur- og kompetansesenter isamme organisasjon hvor ressurser fra begge organisasjoner utnyttes.

10. Vi har lagt til grunn samme utgifter tilrenhold som i Frøyahallen. Det er kun servicebygget på 700 kvm som skal vaskes. Selve gressmatta vil det være annet vedlikehold av, som vilkunne skje på dugnad eller betalt dugnad via idrettslagene.

11. Nei,det er ikke satt av avskrivinger idriftsbudsjettet. Det vil komme ved senere regnskaper.

12. Renovering av Frøyahallen og bygging av basishall har en kostnad på ca 20 mill. Spillemidler og såkalte programutviklingsmidler vil være 8,5 mill kroner. Så kommer et tilskudd fra næringslivet på 600.000. Det øvrige finansieres gjennom låneopptak. Det er her (Frøyahallen og basishall) kommunen har den største «belastningen» i Helhetlig Idrettspark. Når det gjelder mellomfinansiering av Frøya Storhall - forskotteri ng av tippemidler - så ligger det ibudsjettet 1,5 millioner til kapitalkostnader og uforutsette utgifter.Om det lånes 11,7 millioner,så vildet ha en årlig rentekostnad på maks kr 350 000.-. Låneopptaket på 10 mill. er redegjort for i punkt 6.

13. Det er relevant å sammenligne Frøya Storhall med Karmøy Storhall, Valdres Storhall og Abrahallen, også fordi de har og har hatt samme entreprenør og de samme tekniske løsninger . Oppvarmingen av Abrahallen har en årlig utgift på kr 50.000.-0ppvarmingen skjer ved bruk av gass. Det er ikke like relevant å sammenligne andre driftsutgifter og driftsinntekter for disse hallene, da det er forskjellige driftskonsepter.

14. Både Frøya IL, Nabeita IL og Frøya FK er involvert iplanene og vil selvsagt bruke hallen. Aller mest sannsynligvis Frøya FK og Frøya IL. Sistnevnte er også høyaktuell som leietaker av klubbhus iservicebygget. Spilleflaten kan deles i inntil 6 flater med automatisk drevne vegger. Frøya FK har sondert interessen for lag utenom Frøya, og den er mildt sagt stor. Det vil svært sannsynlig bli treningssamlinger og turneringer ivinterhalvåret, der flere lag fra steder utenfor Frøya vil komme. Rosenborg er et av lagene det har vært kontakt med.

15. Som nevnt tidligere, så har det vært kontakt mot Hitra Idrettsråd. Dette redegjorde Maciej Karpinski om ikommunestyret 18.juni. Ikommunestyrets vedtak pålegges rådmannen å følge opp dette. Vi har av forskjellige grunner - ikke minst tidsmessig - valgt å gjøre ting iden rekkefølgen det er orientert om. Isamråd med departementet vil Frøya kommune stå som søker av spillemidlene. Så vil det komme et selskap, som vil ha vedtekter der det tydelig står at dette ikke skal være kommersielt,men komme idretten til gode.Vedtektene må godkjennes av departementet. Utkastet kommunestyret har fått, tilfredsstiller disse kravene. Fotballkretsen og Idrettsrådene på Frøya og Hitra hadde og vil fortsatt ha møter hvor aktuell tema skal diskuteres

.

16. Et driftsselskap som beskrevet har vært diskutert også tidligere. Det er allerede gjort andre steder (Fosenhallen og Bjugn kulturhus) Det går på å samordne alle de tilbudene kommunen nå har: Frøyahallen,svømmehallen,kulturhuset. Man er også opptatt her av å oppnå en synergieffekt ved å jobbe sammen med flere aktører innenfor idrett og reiseliv:Frøya motorsportsenter, Frøya idrettspark ,ridesentrene, hotellet, ribbturer m.m. Og her kommer vi innpå et spørsmål som Høyre ikke stiller: Hva med merverdiavgiften (momsen) på Frøya Storhall? Det vilenten være å søke om MOMSKOMPENSASJON - slik Karmøy Storhall har valgt, eller MOMSREFUSJON, slik Valdres Storhall har valgt . Det første er avhengig av statsbudsjettet for de enkelte år og om det der er avsatt nok penger til kompensasjon . En kan med andre ord risikere en forkorting. Den andre muligheten betinger et eiendomsselskap og et driftsselskap og medfører grundige organisering,men da er en sikret full refusjon.

Med hilsen

Frøya kommune

Beathe Sandvik Meland

Fungerende rådmann