Utdelingen av utviklingskonsesjoner kan gi en vekst som er på kollisjonskurs med Stortingets krav om forutsigbar og miljømessig bærekraftig oppdrettsvekst, mener Norske Lakseelver. Organisasjonen hevder at mange oppdrettsselskaper ser på utviklingskonsesjoner som en umiddelbar vekstmulighet.

- Vi spådde et stort antall søknader som til sammen ville ha en uforutsigbar effekt på miljøet. Vi fikk dessverre rett. En foreløpig oppsummering fra Fiskeridirektoratet den 19. mai, viser at 25 søkere til sammen har søkt om 212 konsesjoner. Dette vil kunne gi en produksjonsøkning på 165.000 tonn, eller nær 15 % av dagens produksjon, sier biolog og fagsjef i Norske Lakseelver, Erik Sterud.

Regjeringen tildeler nå utviklingskonsesjoner for lakseoppdrett for å stimulere til utvikling av miljø- og arealvennlig teknologi. De første selskapene har fått tildelingene (Salmar fikk de åtte første) og mange andre står på vent. Norske Lakseelver mener løssluppenhet her ikke er forenlig med enigheten om at det er lakselusas effekt på ville bestander av laksefisk som skal bestemme om produksjonen skal økes eller reduseres.

- For det første er det ikke satt noe øvre tak på antall konsesjoner som kan tildeles. Verken totalt eller til den enkelte søker. For det andre er det ikke knyttet særskilte miljøkrav til produksjonen ved utviklingskonsesjonene. For det tredje kan alle utviklingskonsesjonene konverteres til vanlige kommersielle konsesjoner, uten at det samtidig stilles krav om at det er den nyutviklede teknologien som skal brukes. Dette er å be om en ukontrollert eskalering av miljøproblemene, uttaler Sterud.