Hitra kommune har gitt sitt høringssvar til en statlig evalueringsrapport for forvaltning av strandsonen. Rapporten anbefaler en ny gjennomgang av kommunenes kategoriplassering.

Tidligere er Hitra, sammen med Frøya, plassert i den nest strengeste kategorien for strandsoneforvaltning, som for eksempel Trondheim også har.

Det betyr at byggeforbudet i 100-meters sonen som hovedregel skal håndheves strengt. Dispensasjonen kan gis, men skal som hovedregel unngås der presset på arealene er stort. I områder av kommunen der det er lite press er det større rom for skjønn.

Uforståelig og uakseptabelt

Kommunestyret mener det er urettferdig at Hitra har havnet i denne kategorien.

- Hitra kommunestyre betrakter det fortsatt som uforståelig og uakseptabelt at Hitra kommune pålegges en strandsoneforvaltning som er strengere enn svært mange sammenlignbare nabokommuner. Spesielt med tanke på kommunens betydningsfulle eksportrettede næringsaktiviteter innenfor havbruk. Hitra kommunestyre henstiller derfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet på det sterkeste å revurdere soneinndelingen under oppfølgingen av rapporten «evalueringen av de statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen», mener kommunestyret.