– Samtidig som stillingstilgangen har økt, har også antallet arbeidsledige som har vært uten arbeid i over seks måneder falt. Den store reduksjonen i antallet personer som har vært uten arbeid i mer enn seks måneder er et tegn på at vi har et velfungerende arbeidsmarked med god etterspørsel etter arbeidskraft. Et stramt arbeidsmarked kan likevel være et problem for arbeidsgivere som kan ha problemer med å rekruttere kvalifisert arbeidskraft, sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Sør-Trøndelag.

De siste månedene har antallet arbeidsledige som har vært uten arbeid i mer enn et halvt år falt med 17 prosent, noe som er en kraftig nedgang. Ved utgangen av september har 817 personer vært uten arbeid i mer enn seks måneder. Nedgangen i langtidsledighet kommer innen de aller fleste yrker og næringer. Ved utgangen av september er det noe under 3 400 helt ledige i Sør-Trøndelag. Dette tilsvarer 2,1 prosent av arbeidsstyrken.

God stillingstilgang

Spesielt stor har økningen vært innen akademiske yrker og industrien, men også innen helse, pleie og omsorg er det en kraftig økning i antallet nye stillinger. I september økte stillingstilgangen med ni prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Ledighetsprosent lik for kvinner og menn

Gjennom hele 2012 har ledigheten blant menn falt i langt høyere grad enn for kvinner. Den siste perioden har dette jevnet seg noe ut. – Den store økningen i stillingstilgangen innen akademiske yrker og helse, pleie og omsorg bidrar nå til at nedgangen i ledighet er omtrent den samme for begge kjønn, sier Wigum.

Store kommunevise forskjeller i ledighet

I september ble det 265 færre ledige i fylket sammenlignet med samme tid i fjor. I Trondheim falt ledigheten med 271 personer, noe som utgjør 11 prosent. Særlig kraftig er nedgangen innen varehandel. Dette tilsier at ledigheten ellers i fylket økte noe. Likevel er det en nedgang i 12 av fylkets kommuner. Lavest i ledighet ligger Snillfjord med en prosent fulgt av Tydal, Åfjord og Osen med 1,3 prosents ledighet.