Departementet aksepterer at Hitra kommune endrer bruken av arealet i bowlinghallen, men vil i så fall ha tilbakebetalt deler av pengestøtten anlegget fikk ved oppstart.

- Departementet aksepterer en slik omdisponering, men gjør gjeldende et krav på tilbakebetaling av tilskudd lik differansen på tilskudd gitt til bowlinghall (kr 1 700 000) og på maksimal tilskuddssats for treningssenter på samme tidspunkt (kr 700 000). Beløpet, kr 1 000 000 skal innbetales til fylkeskommunen, heter det i beskjeden fra kulturdepartementet.

Vil beholde tippemidler

23. januar sendte kultursjef Omar Pleym søknad til kulturdepartementet om bruksendring for Hitra bowlinghall.

- Bakgrunnen for søknaden er at bowlinghallen pr. i dag og over tid har blitt for lite brukt i forhold til de kostnader det medfører for kommunen å drifte hallen.

Hallen har 6 baner og arealet i lokalene er anslagsvis på ca. 300 m2. Byggingen av bowlinghallen hadde en kostnad på 6,426 mill. kr.; med en tildeling av spillemidler på 1,7 mill. kr. gav dette en netto kostnad på 4,726 mill. kr. for Hitra kommune.

Det vi ønsker er å omgjøre bowlinghallen til et styrke/treningssenter.

Vi søker derfor om følgende:

• At bowlinghallens areal omdisponeres til et styrke/treningssenter

• At bowlingutstyret tas vare på og lagres for evt. senere bruk/oppstart på annen plass

• At tildelte midler til bowlinghallen, 1.7 mill, kan omdisponeres til det nye senteret, dvs, at det ikke tilbakebetales eller søkes om nye midler til styrke/treningssenteret

Bowlinghallen har vært i drift i ca. 10 år siden søknad om midler ble fremmet (2003). Søknaden om bruksendring er gjort med forbehold i kommunestyrets behandling/vedtak i saken, skriver Pleym.

Ville først legge ned bowlingen, men ombestemte seg

28.januar vedtok formannskapet å legge ned bowlinghallen i mai, etter ønske fra Hitrahallene:

Men i kommunestyret 06.februar vedtok politikerne å utsette behandlingen, i påvente av hva det vil koste å renovere og modernisere bowlinghallen. Det kan kanskje vise seg å være lønnsomt. For kulturdepartementet vil ha penger tilbake:

- Gjør krav på tilbakebetaling

I slutten av februar mottar Hitra kommune svar fra Kulturdepartementet. De mener kommunen må betale tilbake store deler av driftstilskuddet, dersom de skal endre bruken til treningssenter.

- Kulturdepartementet viser til brev av 23. januar 2014 fra Hitra kommune med søknad om bruksendring av Hitra Bowlinghall med anleggsnummer 1617 0405 04. Hitra kommune viser til at aktivitet i anlegget er, og har vært for lav i forhold til driftkostnadene påført kommunen, og ønsker å omdisponere arealet til å opprette et styrke- og treningssenter. Videre søkes det om at tildelte midler omdisponeres til dette senteret, altså at departementet ikke gjør gjeldende et tilbakebetalingskrav.

Hitra Bowlinghall er totalt tildelt kr 1.700 000 over tildelinger gjort i 2006 og 2008, på søknad først fremmet i 2003 da hallen ble satt i drift. Hitra kommune anfører at bowlingutstyret vil bli satt på lager for oppbevaring og eventuell oppstart annet sted i fremtiden.

Departementet aksepterer en slik omdisponering, men gjør gjeldende et krav på tilbakebetaling av tilskudd lik differansen på tilskudd gitt til bowlinghall (kr 1 700 000) og på maksimal tilskuddssats for treningssenter på samme tidspunkt (kr 700 000). Beløpet, kr 1 000 000 skal innbetales til fylkeskommunen.

- Departementet understreker at anleggseier skal sikre at driften av treningssenter er forenlig med konkurranselovgivningen. Eventuelle spørsmål knyttet til konkurranselovgivningen må rettes til Nærings- og fiskeridepartementet, skriver avdelingsdirektør Ole Fredriksen i Kulturdepartementet.