- Fylkesvei 714, ”Lakseveien”, blir enda tryggere og får høyere standard og kortere kjøretid.

Dette sier samferdselsminister Marit Arnstad i forbindelse med et forslag om delvis bompengefinansiering av utbygging av deler av fylkesvei 714 på den 58 kilometer lange strekningen Stokkhaugen i Orkdal kommune -  Sunde i Snillfjord kommune. Forslaget ble lagt fram i statsråd i dag.

- For kommunene Snillfjord, Hitra og Frøya er fylkesvei 714 hovedveien for trafikk til og fra Orkdal og Trondheim. En stor del av oppdrettsnæringen i Sør-Trøndelag ligger i dette området. Utbygging og utbedring av vegen er viktig for utvikling og verdiskaping i regionen, sier samferdselsministeren.

- Utrolig godt at det skjer nå

Hennes partikollega, stortingsrepresentant Heidi Greni (Sp), er svært glad for beslutninga.

- Det betyr at vi kan sette igang arbeidet uten flere fordyrende og forsinkende runder. Vi har presset på for å få dette til behandling nå i vår. Det er utrolig godt at det skjer nå i vår, i siste statsråd før sommeren, sier Greni til lokalavisa Hitra-Frøya.

- Nå kan vi komme igang med innkrevinga parallellt med utbygginga, det er viktig for å unngå større kapitalutgifter, sier hun

Ny vei utenom Krokstadøra

Forslaget om delvis bompengefinansiering omfatter trinn 1 for tiltak på strekningen Stokkhaugen – Sunde. Flere delprosjekter i byggetrinn 1 er allerede startet eller fullførte med fylkeskommunal finansiering.

Innenfor byggetrinn 1 er det også lagt opp til utbygging av disse to nye prosjektene:

  • Ny vei og tunneler i Snilldal, medregnet Fossatunnelen og Snilldalstunnelen. Her skal det bygges to tunneler og ei bru for å erstatte dagens vei, som er bratt, har flere skarpe svinger og er utsatt for ras. Prosjektet er ventet å føre til en innkorting på om lag to kilometer.

  • Ny vei utenom Krokstadøra med bru over Snilldalselva og Bergselva og med Åliatunnelen.

Utbyggingen av trinn 1 er beregnet å koste i alt 680 millioner  2013-kroner. I tråd med vedtak i Sør-Trøndelag fylkeskommune og berørte kommuner skal utbyggingen i trinn 1 finansieres med 340 millioner kroner i fylkeskommunale midler og 340 millioner kroner i bompenger.

Byggetrinn 2 , kryssing av Åstfjorden

I forslaget blir det også vist til at det er planer om et trinn 2 med flere nye utbygginger og tiltak på strekningen Stokkhaugen - Sunde, blant annet kryssing av Åstfjorden. Denne fjordkryssingen er det største delprosjektet og er ventet å utgjøre om lag halvparten av de samlede utbyggingskostnadene for trinn 1 og trinn 2.

- Arbeidet med reguleringsplan for fjordkryssingen er i startfasen. Man vil derfor etter hvert få et bedre plangrunnlag og et sikrere kostnadsoverslag for dette delprosjektet. I tillegg vil erfaringer fra bompengeinnkrevingen for trinn 1 føre til grundigere prognoser for både trafikk og inntekter. Dette vil gi et bedre grunnlag for å ta stilling til hvordan man skal håndtere finansieringen av fjordkryssingen og andre kommende delprosjekter på fylkesveistrekningen Stokkhaugen – Sunde, heter det fra departementet.

Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til Stortinget med en sak om videre utbygging av fylkesvei 714 mellom Stokkhaugen og Sunde når nødvendige avklaringer foreligger.

Stortingsrepresentant Heidi Greni (Sp)