- La det være heltklart; I forbindelse med behandling av kommuneproposisjonene ogstatsbudsjettene de siste årene, har Høyre satt av samme ramme til kommunene somde rødgrønne! Det sier Willmann til lokalavisa etter at hitra-froya.no sist torsdag gjenga enberegning gjort av Kommunal Rapport, der det hevdes at Frøya og Hitra kommuner viltape 21 millioner kroner i overføringer på Høyres politikk. Ap-ordfører Ole Haugen på Hitra kommenterte blant annet at tallene ikke overrasket ham.

Willmann kaller dette velkjentskremselspropaganda fra et presset regjeringsparti og understreker at Høyre har satt av like myetil kommunene som de rødgrønne regjeringspartiene.

- Høyre har i tilleggønsket en annen modell for fordeling av inntekter til kommunesektoren. Dettefordi vi mener dagens modell gir staten alt for mye makt på bekostning avkommunene. Høyre ønsker en modell som ville gitt kommunene større mulighet tilselv å bestemme prioriteringene av sine tjenestetilbud. Det ville styrket detlokale selvstyret og økt handlefriheten til beste for innbyggerne. Det ville antakeligogså gjort det vesentlig mer interessant å drive med lokalpolitikk, sierWillmann.

- Gir ikke et riktig bilde

Hitra Høyres gruppeleder menertallgrunnlaget de lokale ordførerne i hovedsak baserer seg på, er en grovberegningsom Kommunal og regionaldepartementet har gjort på oppfordring fra politiskledelse i departementet og der den samme politiske ledelsen har lagtforutsetningene for regnemåten.- Høyre har sagt fra om at disse beregningene er ikke i tråd med de helhetligeendringene Høyre ønsker å innføre, og gir derfor ikke et riktig bilde avhvordan fordelingen vil bli med Høyres modell, sier Willmann.

- Høyre ønsker altså enannen modell for fordeling av inntekter til kommunesektoren. En modell som vilgi kommunene større frihet i prioriteringen av sine tjenestetilbud samt gjøredet lønnsomt å drive med næringsutvikling. Dette vil styrke det lokaleselvstyret, stimulere kreativiteten i næringsutviklingen og øke handlefrihetentil beste for innbyggerne, fortsetter han.

Gode insentiver

Willmann viser også til ordfører Haugens uttalelse: «I tillegg så vet vi jo at de som er så heldige å ha såkalt hovedkontorfor bedrifter/konserner, men som i realiteten henter sin verdiskapning idistriktene, også de kommunene vil være blant vinnerne. Ikke motsatt, slik detheller kanskje burde være»

- Hvis Hitra-ordførerenvirkelig mener dette så bør han heller hilse Høyres forslag til inntektssystemvelkommen fremfor å gå til angrep på det. Nettopp det han etterspør her liggerfaktisk inne i Høyres inntektssystem, og ble innført under Bondevik 2-regjeringen.Hvisdet er slik at han savner dette så er det i tilfelle «hans egen» rødgrønneregjering som har fjernet denne mekanismen fra inntektssystemet for kommunene! Enav svakhetene med dagens inntektsmodell for kommunene er at det i for litengrad ligger inne gode insentiv for at kommunene skal drive med tilretteleggingfor næringsutvikling. Dette vil med dagens system generere høye kostnader måltopp i mot for lave frie inntekter tilbake. Det å la kommunene få beholde enstørre andel av egne skatteinntekter ville nettopp være et godt slikt insentiv,sier Willmann.

LES FLERE SAKER OM LOKAL POLITIKK HER