Pål Storø har fått utformet en reguleringsplan for sin eiendom på Valen. Her tas det høyde for utbygging av inntil 18 eneboliger og rekkehus med 35 boenheter. Planen har nå vært til høring, og det har kommet inn flere uttalelser som tyder på at det er en bekymring i grenda for hva de store planene kan bety for bomiljøet i grenda.

Valen grendalag har hentet inn bistand fra advokat Knut G. Fallrø i Erbe & co til sin uttalelse.

De viser til at en full utbygging, inkludert sokkelleiligheter i eneboligene, kan bety hele 70 nye boenheter i ei grend som i dag har 120 innbyggere. De tar utgangspunkt i at man kan beregne tre personer per boenhet, og at det betyr inntil 210 nye innbyggere i grenda.

Regerer sterkt på manglende involvering

« Dette er en meget høy fortetting av eksisterende bebyggelse, som krever en grundig planprosess for å kunne gjennomføres på en måte som både ivaretar eksisterende bebyggelse både i forhold til innsyn / tap av sol/ utsikt og ivaretar eksistende bomiljø. Valen grendalag reagerer sterkt på at de overhodet ikke har vært invitert til en tidlig dialog i planprosessen fra utbyggers side for å sikre ovenfornevnte forhold. Framlagt planforslag har en manglende detaljregulering på flere større felt slik at det er stor usikkerhet om det endelige resultat av boområdet», står det i uttalelsen som er skrevet på vegne av grendalaget.

Krever gang- og sykkelvei

Videre krever grendalaget at det må tas inn gang- og sykkelvei i planen, og at det stilles rekkefølgekrav for utbygging slik at noen felter skal være ferdig utbygget før man starter med utbygging av de neste. Grendalaget krever også at det settes tak på hvor hvor mange utleie-enheter som skal tillates i planområdet, med henvisning til at utleie-enheter ofte vil være en utfordring for bomiljøet.

- Uheldig for oss som bor her

Oddvar Espnes har levert en privat uttalelse der han er svært skeptisk til dimensjonene:

«Det er ikke slik å forstå at vi er imot bygging av boliger i grenda, men å pakke inntil 57 boenheter i vår lille grend innafor 200 x 300 m, det tror vi vil være veldig uheldig for oss som allerede bor her, og også for de som er nyinnflyttere (…) Det er blitt meg fortalt at enkelte har tatt takst av sine hus for de vil flytte herfra hvis det blir en slik storstilt utbygging (…) skulle det bygges hus rundt oss her så håper vi det reduseres betraktelig med antall bygg og at det blir boliger for familier og ikke rene utleiebygg for tilfeldige eller korttidsansatte ved Salmar», skriver Oddvar Espnes.

Han mener at en slik utbygging vil berøre mange i grenda mer enn en vindkraftutbygging, og mener kommunen bør foreta seg en konsekvensanalyse av disse boligplanene tilsvarende det som ble gjort i forbindelse med vindkraftplanene.

Frykter forringelse av boligverdi

Også Terje Wahl og Inger Sjøset sier i sin uttalelse at de mener det er overdimensjonert å plassere så mange boenheter på et så lite areal i et ellers grisgrendt område på Frøya:

«Reguleringen av Valen boligfelt slik den nå foreligger medfører for oss mange hus på et forholdsvis lite areal, skjemmende utsikt, direkte innsyn, trafikkstøy og forventet støy over en antatt lengre utbyggingsperiode. Med gjennomføring av reguleringsplanen antar vi å få en vesentlig forringelse av boligens verdi pga de nevnte forhold».