- Vi er glad for at politikerne endelig rydda opp i saken som vi snart ett år har presisert ikke var mulig å gjennomføre.

Det sier Christian Hammernes, hitterværing og også leder i Norges Vannscooterforbund. Han og forbundet har stått på barrikadene for å få opphevet det de mener er diskriminerende og ulovlige regler for vannscooterne, noe som også understøttes av kystverkets høringsbrev til kommunen. Tirsdag kveld valgte politikerne i teknisk å trekke tilbake de midlertidige reglene som ble innført for Hitra i fjor. (Saken skal endelig avgjøres av kommunestyret.)

Politikerne bestilte av rådmannen samtidig forslag til nytt regelverk for bruken av farvannet rundt Hitra og som er innenfor de nasjonale bestemmelsene på området.

- Positivt møte

Hammernes forteller at han nylig var i møte med politikere og administrasjon i Hitra kommune for å diskutere synspunkter i denne saken.

- Jeg opplevde møtet som positivt og at Hitra kommune innså at vannscooter ikke er den største eller eneste utfordringen, men også ribber og andre fartøy som ikke respekterer lover og fartsbegrensninger som finnes, sier Hammernes.

Christian Hammernes er leder i Norges vannscooterforbund Foto: privat

Han lufter tanken om at Hitra kommune kan sette av et område der vannscootere og annen båtsport kan få utfolde seg.

- Kanskje burde man regulere en sone på 300x300 meter i Fillfjorden eller andre plasser i tilknytning til havn, til organisert båtsport. Da begynner man å snakke om en kommune som er positiv og løsningsorientert, sier Hammernes.

Hammernes presiserer at det ikke er et område for frikjøring man ser for seg.

- Et slikt lite område vil måtte reguleres og brukes i tråd med Norges Motorsportforbunds regelverk, og bestå av en rundbane eller bane i form av noen blåser. Kommunen kan i denne reguleringen (eller forskrift) sette krav om tidsrom for trening osv . Det er altså ikke et område for «frikjøring», men organisert kjøring. En reguelring vil ikke nødvendigvis bety at området vil bli benyttet med det første, men kommunen vil med et slikt tiltak ha lagt til rette for trygge og organisert båtsport om noen ønsker dette. Frikjøring kan man gjøre midtfjords, sier Hammernes.

- Vannscooter er småbåt

- Kommunen ser fortsatt etter hjemmel for å regulere vannscooterbruk. Hva tenker du om det?

- Jeg ser fortsatt ikke behov for egne reguleringer for fartøy under fire meter med vannjet som framdrift. Også andre småbåter, for eksempel ribber, kan kjøre fort. Vannscooter er per definisjon også småbåt og vi vil at disse fortsatt skal likebehandles og likestilles med andre fartøystyper, akkurat som lovgiver har vedtatt og ønsker .

- Men man kommer ikke utenom at bruk av vannscooter er omstridt?

- Ja, det er omstridt, stort sett blant personer som ikke kan noe om fartøystypen. Det finnes allerede over 16 lover og forskrifter som regulerer bruk av båt på vannet, og som blant annet sørger for at villmannskjøring ikke er lov. Så man trenger ikke spesifikke regler for vannscooter. Det virker som mange henger seg opp i vannscooter slik det var på 90-tallet, med små, støyende totaktsmotorer. Langt de fleste vannscooterne som selges i dag er støysvake 4-taktere med plass til tre personer og bagasje. De går fort, ja, men det er jo høyrepekefingeren som bestemmer farten, altså personen som kjører, ikke fartøystypen. Også andre småbåter og ribber kan kjøre fort og støyer langt mer.

- Vil forbundet akseptere bruks- og fartsbegrensning hvis dette blir gjeldende for alle typer småbåter?

- Ja, vi vil at vannscootere og andre typer småbåter skal likebehandles. Og så må man sørge for at politiet får ressurser til å håndheve fartsbegresningene som allerede gjelder. Senest i helga fikk jeg telefon fra en som fortalte at det sikkert kunne blitt delt ut ti fartsbøter til båter i sundet ved Kvenværet.

Vannscooterforbundet forteller at en stor andel av scooterne som nå selges, er beregnet for flere personer. Foto: BRP Norway

Rundt 20 vannscootere

- Hvor utbredt er vannscooter på Hitra og Frøya?

- Det er vanskelig for oss å ha nøyaktig oversikt, men et 20-tall vannscootere er det på Hitra og Frøya nå. I sommersesongen selvsagt noe høyere med de som transporteres utover. Men i forhold til fritidsbåter er tallet fortsatt mikroskopisk. At kommunen framover kanskje skal bruke vanvittig mye ressurser på å lage en reguleringsplan for å begrense vannscooter, det skjønner jeg derfor ikke når dagens omfattende regelverk er godt nok. Skal kommunen bruke ressurser på noe er det heller opplysningsarbeid om de lokale fartsforskriftene og sentralt regelverk på sjøen, sier Hammernes.

Støttes av politiker

Dette punktet er også politiker Tom Skare (Frp) helt enig i og kaller det unødig ressursbruk:

- Ferdsel på sjø og natur er regulert gjennom en rekke lover og regler som er likedan over hele landet, poengterer han. Skare har satt seg godt inn i det ganske kompliserte regelverket og har leverte nylig et eget forslag til politisk behandling i Hitra. Her står det blant annet at kommunen ikke lenger bør bruke tid og ressurser på å lage egne regler.

- Hitra kommune avslutter ressursbruken knyttet til regulering av spesifikke fartøystyper via ordensforskrifter og overlater fremtidig endring av ordensforskrifter til Kristiansund og Nordmøre Havn (KNH) og Havnestyret, foreslår Skare.

Han syns også ideen om eget motorsportsenter til sjøs er god.

- Det er jeg svært positiv til, men dette er et område som kun brukes til sportsaktiviteter. Kjøring av vannscooter forøvrig i Hitra skjer likedan somøvrige småbåter og må følge det generelle regelverket for ferdsel på sjø og i land, sier Skare til lokalavisa.

Han foreslår også å følge nærmere med på den generelle båttrafikken i sommer.

- Hitra kommune vil følge utviklingen i båtbruken (herunder vannscooter) i året 2018, for å kartlegge eventuelle behov for endringer i eksisterende fartsforskrift. Dersom utviklingen i bruken av fritidsfartøyer og generell ferdsel tilsier det, vil Hitra kommune ta opp spørsmålet om lokale reguleringer av sårbare områder skal utredes (...), foreslår han.