- Vi har en veldig oppegående tjeneste for eldre. Vi er heldige vi som bor på Hitra, sier Ivar Kværnø, leder i Hitra eldreråd.

- Jevnt over fungerer pleie- og omsorgtjenesten godt. Vi har ikke noen skrekkeksempler å vise til, slik som vi hører om fra andre steder, sier leder og hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, Wenche Lervold Helsø.

I brukerundersøkelser scoret pleie- og omsorgstjenesten på Hitra høyt. Utbyggingen av tilbudene har skjedd gjennom tverrpolitiske vedtak, og sektoren har ikke vært tema for de store politiske diskusjonene.

Men pleie og omsorg er en stor og tung sektor, som krever stor andel av en kommunes penger og arbeidskraft. Den store samhandlingsreformen er under innføring, regjeringen har åpnet opp for forsøk med statlig finansiering, utvikling av såkalt velferdsteknologi har gitt mediaoppslag om at nå kommer robotene inn i helse- og omsorgstjenestene, samtidig som det også er bekymring for om det rekrutteres nok fagfolk til å ta seg av de eldre i framtida. Selv om politikken for pleie- og omsorgstjenestene i Hitra for øyeblikket er satt, og politisk omforent, vil denne tjenesten bli tema i den politiske fireårsperioden som kommer, og politikerne må gjøre valg og prioriteringer.

Vi har spurt kandidater fra alle partier som stiller til valg i Hitra om hva de regner med blir den største utfordringen i årene som kommer, og hva de ønsker å prioritere.

Per Ervik - Pensjonistpartiet:

- At det går bra i dag, må ikke bli en sovepute. Og det er viktig at vi får de nødvendige rammeoverføringene, slik at vi kan ansette flere varme hender til å ivareta våre syke, svake og eldre. Hvis vi har får få til å gjøre den jobben, så blir de utslitte, vi får større sykefravær, og belastningen blir enda større for de som står i jobbene. Vi skal fortsette satsningen på at folk skal få bo heime så lenge som mulig, men også til dette trenger vi penger. Jeg håper at staten ikke skjærer med på rammetilskuddet. Ellers har jeg en helt konkret sak som jeg vil jobbe for at vi får gjennomført: Vi må få til et system med pårørende-samtaler, der de til faste tider kan få snakket med de som har et ansvar for dem de er pårørende til.

Eldbjørg Broholm - Arbeiderpartiet

- Vi har nettopp behandlet vår overordnede plan for sektoren, og det er full enighet om retningen. En av de viktige tingene blir å utvikle alternative boliger. Vi snakker ikke da om flere syke-hjemsplasser, men boliger der man har de facilitetene og den tryggheten som gjør at folk kan bo der når de blir eldre. En annen ting er at vi må løfte blikket og være åpne for å ta i bruk det som kommer av velferdsteknologi. Snart vil de aller fleste være på nett, man kan kommunisere på skype, og det er slike enkle ting som at folk får en varsel når de skal ta medisinen sin. Framtidas trygghetsalarmen vil også være noe helt annet enn det vi har i dag. Her kommer det til å skje mye. Men samtidig skal vi ikke glemme den personlige kontakten.

Kjersti Lindal - Miljøpartiet de Grønne

- Hitra kommune har gjennom flere år hatt en nøktern og velfungerende eldreomsorg. Jeg satt i helse- og omsorgskomiteen i den tidlige fasen av denne prosessen, og ser at man har gjenommført det som ble tenkt og diskutert. Man skal ha sykehjem for den som trenger det, rikelig med omsorgsboliger og full frihet til å velge alderdom i egen heim. Jeg ser at vi har lyktes godt. Likevel: ingen systemer er feilfrie, og det vil alltid oppstå enkeltsaker som ikke løses bra. Miljøpartiet vil få gjenopprettet et klientutvalg for barnevern-, helse og sosialsaker, slik at man kan få sine anker behandlet lokalt av sine egne politikere. Jeg ønsker selv å være med i et slikt utvalg. Og selv om helse- og omsorgssektoren fungerer godt, er det fremdeles rom for forbedringer på det innholdsmessige og trivsel. Og når det gjelder velferdsteknologi så vil jeg si at tekniske virkemidler er vel og bra, men ingenting kan erstatte den personlige kontakten.

Tom Skare - Fremskrittspartiet

- Det er to konkrete ting jeg vil jobbe for. Det ene går på oppfølging av ensomme eldre. Vi vil at folk skal bo heime så lenge de kan. Men jeg er redd for at det er mange hjemmeboende som ikke har sine nærmeste rundt seg, og er ensomme. Den beste medissinen mot ensomhet er å være sammen med andre på ting. Vi vil få til en ordning for alle hjemmeboende over 75 år, får faste hjemmebesøk. Da vil de også få invitasjoner til de tilbudene som finnes, og kunne hentes og bringes. Dette vil jeg at vi skal systematisere på en bedre måte enn i dag.

Den andre tingen er å få til utbygging av flere felles seniorboliger, der folk kan eie sin egen bolig, men med adgang på velferdstiltak som gir trygghetsfølelse.

- Vi må jobbe for å få flere spesialtjenester lokalt, mener Lars Peder Hammerstad (Sp)

Lars Peder Hammerstad - Senterpartiet

- Samhandlingsreformen skal videreføres, og vi skal få den til å fungere lokalt. Der må vi jobbe for å få flere spesialtjenester lokalt. Videre har vi en økning i antallet demente. Jeg vil jobbe for at vi skal få etablert en selvstendig demensavdeling, samtidig som vi videreutvikler det dagtilbudet vi i dag har for demente gjennom Dalpro. Gjennom vervet i revmatikerforeninga kjenner jeg godt til betydningen av fysioterapi. Hitra ligger på landsgjennomsnittet når det gjelder fysioterapitilbudet, men det kan vi ikke slå oss til ro med, for landgjennomsnittet er for lavt. Jeg vil jobbe for at vi får opprettet en hjemmel til for fysioterapeut. En siste ting jeg vil nevne er at Hitra kan bli flinkere på hverdagsrehabilitering. Det handler om å knytte foreninger som f.eks revmatikerforeningen og LHL tettere inn til det offentlige. For det er i foreningene at aktivitetene som er så viktige, skjer.

Dag Willmann - Høyre

- Dette er et felt der det ikke har vært all verdens politiske dissenser. Ting fungerer bra i følge brukerundersøkelser. Men vi har hatt et høyt sykefravær innen sektoren over lang tid. Her har vi ikke gjort nok. Vi bør sammen med de ansatte finne ut mer av hva det skyldes, og så sette inn tiltak ut fra det. Det er også stor enighet om den hjemmebaserte omsorgen, som gjør at folk kan bo heime. Men det må også tilrettelegges slik at folk har en forutsigbar adgang til avlastning og korttidopphold på sykehjem. Videre er jeg sikker på at vi kan styrke oss på det som går på brukermedvirkniong. En siste ting er at vi må ha øynene oppe for at det blir behov for en god del flere kvalifiserte arbeidstakere i framtida.

Annbjørg Strøm - Kristelig Folkeparti

- Vi har et bruktbart og godt helsestell. Når vi hører hvordan man har det enkelte andre steder, tror jeg vi er heldige her på Hitra. Men alt kan jo bli bedre. Jeg er helt sikker på at det blir nødvendig med flere folk i arbeid. Og det blir viktig å støtte opp om de som jobber, slik at de ikke løper føttene av seg. Jeg ønsker også at vi skal videreføre muligheten til at folk skal bo heime så lenge de ønsker. Jeg føler det er en gruppe som har falt utenfor systemet her på Hitra: det er enslige, folk med rusproblemer eller psykiske problemer. Dette er en gruppe vi må sette fokus på.

Torfinn Stub - Venstre

- Vi må legge opp tjenestene slik at vi blir flinkere til å bruke ressursene vi har. Vi må jobbe med forebygging i enda større grad, og få til mer tverrfaglig samarbeid. Videre må vi bli flinkere til å ta i bruk velferdsteknologi. Det er så mye som er utviklet, og som vil gjøre hverdagen enklere og bedre for folk. Når det gjelder alt det som går bra innenfor området, er det ikke så mye vits i å si noe om det, annet enn at vi bør videreføre det.

Hilde Jørgensen - SV

- SV tror det stort sett er godt å bli gammel på Hitra. Hvis hitterværinger følger resten av landet, at det blir flere eldre og de lever lengre, får vi kanskje ei utfordring med nok kvalifisert arbeidskraft. Det må legges opp til at den eldre kan bo heime så lenge som mulig. Dette krever flere hender. Men vi kan og se på ulike boformer som gjør at vi kan hjelpe hverandre i større grad. I tillegg ønsker SV at den eldre skal aktiviseres mer, fordi en aktiv hverdag er gjerne en friskere hverdag. Frøya og Hitra ressurssenter er allerede i gang med helsefagarbeiderutdanning for fremmedspråklige og innvandrere, noe som vil avhjelpe situasjonen med flere hender.