Frøya kommune skal bygge ut Nordskag oppvekstsenter, og jobber etter en plan om at bygget skal stå ferdig til nyttår 2016. Skolendelen skal utvides til å ha plass til 70 elever, og barnehagen skal utvides med 250 kvadratmeter.

Link Arkitektur har forprosjektet, og har underveis gjort store endringer i forhold til de opprinnelige skissene. I stedet for at det bygges ut nye fløyer både på øst- og vestsiden av dagens bygg, foreslår de å i stedet kle igjen det åpne atriumet til skolen. Dette betyr at oppvekstsenteret mister mye av sitt nåværende uteareal, men arkitektene og byggekomiteen mener dette gir mange andre fordeler.

Blant annet unngår man gjennomgangstrafikken man i dag har gjennom klasserom (skolen mangler idag vanlige korridorer).

Man får et hjerte i bygget som kan brukes til framvisninger og skoleavslutninger og bruk utenfor skoletid, og man får løst fuktproblematikk ved at dagens yttervegger blir innervegger. Totalt sett mener arkitektene at en slik løsning ikke vil bli dyrere enn utbygging etter de gamle skissene, og at det i beste fall kan bli billigere.

De nye skissene ble presentert i siste formannskapsmøte, uten at noen politikere hadde innvendinger mot de nye planene.

Bygget slik det er i dag