Østvik er leder i en større arbeidsgruppe som nå har utarbeidet en handlingsplan som har som mål "Stans spredningen av PD til Midt-Norge".

- Dette er meget viktig for det lokale næringsliv, og flere personer fra regionen har deltatt i utarbeidelse av denne planen som på frivillig basis skal regulere virksomheten i lakseoppdrett. Det er et mål at de prinsippene som er lagt i planen skal bli gjeldende regler for oppdrett av både laks og andre arter i denne regionen, slik at vi kan forebygge spredning av smittsomme sykdommer generelt, sier Asgeir Østvik.

Her følger handlingsplanen som arbeidsgruppen har utarbeidet:

”Stans spredning av PD til Midt – Norge”

Endelig versjon, etter arbeidsgruppemøte 05.03.2007.

Planen gjelder frivillige forebyggende tiltak for fiskeoppdrettsnæringen i Møre og Romsdal, Sør- og Nord Trøndelag fylker.

Prinsipp:

* Inndeling i regioner etter naturlige barrierer.

* Ingen transport av fisk over regiongrensene er hovedregelen.

* Strenge tiltak hvis det skal gjennomføres transport over regiongrensene.

1.1 Regioninndeling definert av 3 naturlige barrierer:

1: Stadt og sørover

2: Stadt – Hustadvika

3: Hustadvika – Folla

4: Folla og nordover

1.2 Risikovurdering:

Ad 1: Må i dag regnes som gjennominfisert med PD.

Ad 2: Det transporteres en del slaktefisk inn i regionen sørfra. Aktører med aktivitet både sør for og nord for Stadt etablerer prosedyrer for transport av potensielt smittefarlig materiale inn i regionen.

Ad 3: Det transporteres lite fisk inn i regionen sørfra, med unntak av ett firma. En del smolttransport. Lite transport inn i regionen nordfra.

Aktører med aktivitet på begge sider av Hustadvika etablerer prosedyrer for transport av potensielt smittefarlig materiale.

Ad 4: Det transporteres både smolt og slaktefisk fra Fosen – regionen til Ytre Namdal, i tillegg en del smolt fra vestlandet til Nord - Norge.

Ad 1, 2, 3, 4: Brønnbåter i transitt nord – sør, med smolt og slaktefisk.

2.1 Stamfisk / rogn:

* Ikke vurdert som vesentlig risikofaktor. Ikke tiltak.

o Dette må revurderes hvis ny kunnskap tilsier at vertikal smitte er aktuelt.

2.2 Settefisk:

* Mindre sannsynlig (men ikke utenkelig) at settefisk er smittet i ferskvannsfasen.

* Settefisk fra vestlandet er risikofaktor. Målsetning om mest mulig lokal smolt.

* Smoltkjøper sammen med fiskehelsepersonell stiller krav til renhold brønnbåt, bestemmer reiserute, åpne / lukkete ventiler. Dette skal brønnbåtskipper dokumentere med fremlagt logg ved levering av smolten.

* Færrest mulig leverandører og brønnbåter til hver lokalitet.

2.3 Matfisk / sjøsatt fisk:

* Flytting av fisk i sjø er høyrisikoaktivitet og må begrenses.

o Kun korte avstander, ikke over regiongrensene (jfr. pkt. 1.1).

o Skal være godkjent i driftsplan.

* Testing (Real Time PCR) før flytting hvis:

o Ved flytting over regiongrense.

+ Flytting kan gjennomføres kun når alle tester på lokaliteten er negative.

+ Test skal gjennomføres maksimalt 2 måneder før flytting.

2.4 Slaktefisk:

* Slakting skal fortrinnsvis skje innen regionen.

* PD positiv fisk skal ikke fraktes inn i region 3 for slakting.

* Ved transport av fisk fra region med PD til region uten PD skal fisken testes (Real Time PCR).

o Kun negative partier kan tas inn for slakting.

o Test skal gjennomføres maksimalt 2 måneder før flytting.

o Planen åpner for at det i enkelte tilfeller kan være riktigere å frakte PD positiv fisk inn i region 2 for slakting enn å slakte lokalt.

+ I så fall: nøye beskrevet transportrute, mest mulig utaskjærs, lukkete ventiler ved passering av anlegg nærmere enn 10 km, tilpasning av biomasse i transporten.

2.5 Utstyr:

* Utstyr som kan bære smitte (brukte nøter, merder etc.) skal som hovedregel ikke transporteres over regiongrenser.

* Ved unntak fra første punkt: før transport skal rengjøring og desinfeksjon inspiseres og attesteres av fiskehelsepersonell.

3. Brønnbåt:

1. Følgende operasjoner defineres som ”risikooppdrag” på grunn av at de medfører stor fare for overføring av smitte til mottakelige fiskegrupper:

1. Smolttransport

2. Sortering

3. Flytting

4. Avlusning

2. Veksling mellom slaktekjøring og ”risikooppdrag” skal begrenses mest mulig.

3. Returlast ved smoltkjøring skal unngås – egne båter til smoltkjøring.

4. Oppdragsgiver (fiskeoppdretter) må stille krav til hvordan brønnbåtene brukes.

5. Oppdragsgiver skal kreve inspeksjonsrapport fra fiskehelsepersonell eller annen kompetent person på rengjøring og desinfeksjon før oppstart av ”risikooppdrag”.

1. Det utarbeides en veileder (kurstilbud?) for inspektører

6. Særlig strenge tiltak overfor brønnbåt etter transport av fisk med kjent PD eller ILA smitte hvis overgang til ”risikooppdrag”.

7. Seilingsrute må legges opp i forhold til hvor det foregår oppdrettsvirksomhet.

1. Det defineres seilingsruter for gjennomgangstrafikk i regionene som legges ut på internett.

8. Brønnbåtene skal varsles om påvist smitte / sykdom i god tid før ankomst.

9. Behov for kompetanseheving / videreutdanning i brønnbåtnæringen. Brønnbåteiernes forening / Fraktefartøyenes rederiforening avholder kurs for næringen i samarbeid med Mattilsynet, Akvaveterinærenes forening og andre kompetansemiljø. Kursene skal omfatte:

1. hygiene, rengjøring og desinfeksjon

2. det utarbeides manual for rengjøring og desinfeksjon

3. smittsomme sykdommer, fiskehelse

4. fiskevelferd

5. skånsom håndtering

6. vannkvalitet etc.

10. Intensivert tilsyn fra Mattilsynet

1. Ikke bare teknisk kontroll. Fokus på IK – system.

2. Mer enn årlige inspeksjoner

4.1 Sørvisbåter, dykkerbåter, fôrbåter:

* Sørvisbåter, dykkere må kurses

o Hygiene, renhold og desinfeksjon

o Smittesikring

* Det er kunden som stiller krav.

o Det utarbeides manual for rengjøring og desinfeksjon.

o Dokumentasjon på og inspeksjon av renhold, desinfeksjon.

* Informeres om påvist smitte i god tid før ankomst,

* Fôrtransportør må informeres om hvilke anlegg som har påvist smitte og hvilke rutiner som er vedtatt.

* Forbudt å ta inn eller slippe ut ballastvann nærmere enn 10 km fra oppdrettsanlegg.

* Det skal etableres og etterleves strenge hygienerutiner ved anløp anlegg

* Følges opp av kundene ved mottak på anlegget

5.1 Nettside med kart:

* Det er behov for nettside med kart over hele kysten, til enhver tid oppdatert på lokaliteter med påvist PD eller ILA.

o Per april 2007 er det fortsatt uavklart hvem som kan ta ansvar for slik nettside.

o Fiskehelsepersonell bør ha rapporteringsplikt til ansvarlig for nettsiden.

6.1 Strukturering av oppdrettsnæringen:

* Ideell målsetning: det etableres soner hvor kun ett selskap har lokaliteter.

o God avstand til neste sone / neste selskap, helst 5 km.

o Oppdrettere får større frihet mht lokalitetsbruk etc. innenfor egen sone.

o Krever samarbeid ulike forvaltningsmyndigheter og næringsaktørene.

7.1 Diagnostikk og varsling:

* Hurtig diagnostikk, bruk av flere diagnostiske metoder ved mistenkelige tilfeller.

* Både fiskehelsepersonell og oppdretter har varslingsplikt ved mistanke om PD.

o Behov for off. tilsyn med fiskehelsepersonell

o Behov for off. tilsyn med oppdrettsbedriftene