Frøya kommune kan de fire siste årene vise til pluss i regnskapet. Regnskapet for 2012 er nå klart, og det viser et overskudd (mindreforbruk) på 15.080775 kroner.

Traff godt med skolebudsjettet

Regnskapsoversikten viser at man kom i havn omtrent som budsjettert innnenfor mange av driftsområdene. For eksempel brukte kommunen 45.145 millioner på drift av skole og SFO. Man hadde budsjettert med 45,6 millioner.

Ellers brukte blant annet både barnehagene, kulturskole og helsetjenestene betydelig mindre enn budsjettert.

Pleie- og omsorg for lavt budsjettert?

På minussida var det driftsavdelingen og pleie- og omsorg som dro av gårde med det størte «underskuddet». Kommunestyret hadde budsjettert med i underkant av 21,5 millioner til driftsavdelingen. Regnskapet viser at det ble brukt nærmere 27,3 millioner

I pleie og omsorg var det budsjettert med 30,6 millioner. Det ble brukt 36,2 millioner. Dette ble kommentert av politikerne da de i dag (tirsdag) behandlet regnskapet. Flere etterlyste en bedre oversikt over situasjonen i denne tjenesten.

- Det kan være så enkelt at vi rett og slett ikke bevilget nok penger til pleie- og omsorg, sa Helge Borgen (Ap).

Pluss på skatt og fond

En av hovedårsaken til det positive resultatet i regnskapet, er skatteinntektene (inntekt og formueskatt). Her var det budsjettert med 110,1 millioner. Kommunen endte opp med 119,5 i ordinære skatteinntekter. Men på eiendomskatten dro man inn cirka 300.000 mindre enn man hadde budsjettert med.

Frøya kommune hadde i fjor avkastning på sine fondsplasseringer på hele 10 millioner kroner. Dette er nærmere fire millioner mer enn kommunestyret haddde våget å budsjettere med høsten 2011.

- Hyggelige tall

Ordfører Berit Flåmo oppsummerte gjennomgangen av regnskapet med at det var hyggelige tall.

- Det er jo hyggelig med et sånt overskudd, og her bør rådmannen og hans folk få en god tilbakemelding, sa hun.

Gjelda – ei kjempeutfordring

Det som likevel står som mørke skyer i horisonten, er kommunens økende lånegjeld. I løpet av fem år er denne mer enn fordoblet. Ved inngangen til 2008 hadde kommunen 216 millioner kroner i lån. Ved utgangen av 2012 var lånegjelda på 462 millioner kroner. Ett tall rådmannen kommenterer i kommunens årsrapport:

- Dette representerer ei kjempeutfordring for drifta av kommunen i framtida.