Det skriver Statens vegvesen i rapporten "Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet". Det er 11 fylkesveitunneler i Sør-Trøndelag. Veivesenet har registrert et samlet behov på om lag 520 millioner kroner for å fjerne forfall og gjøre nødvendig oppgradering. Det er kun i en av tunnelene at det ikke er registrert behov for tiltak.

Størst utgifter vil komme for å oppfylle nye sikkerhetsforskrifter for tunnelene. Disse er ennå ikke trådt i kraft for fylkesveinettet. Samlet er dette for Sør-Trøndelag stipulert til 450 millioner kroner.

-  Det er svært store kostnader for tiltak for å oppfylle tunnelsikkerhetsforskriften i 6 tunneler (om lag 450 mill. kroner), der behovene i tunnelene på fv 714 til Hitra og Frøya er helt dominerende. Disse to tunnelene alene utgjør om lag 67 pst. av de totale kostnadene for fjerning av forfall og tilhørende oppgradering av fylkesvei-tunnelene i Sør-Trøndelag, heter det i rapporten.