Hitra kommunestyre vedtok torsdag å ta i mot 10 voksne flyktninger årlig i perioden 2017 til 2020, pluss eventuelle barn mellom 0-til 18 år, forutsatt at det ikke er asylmottak i drift på Hitra. Eventuelle familiegjenforeninger kommer også i tillegg, med maksimum 20 nye innbyggere totalt hvert år.

Men hvis det etableres asylmottak på nytt i perioden, så skal kommunestyret diskutere bosettingen av flyktninger på nytt.

Kommunestyret vil ikke ta i mot enslige mindreårige flyktninger, så fremt det ikke kommer konkrete løsninger på hvordan det kan gjøres på en forsvarlig og tilfredsstillende måte.

Stoppet punkt om full stopp

Formannskapets tilrådning hadde et punkt der det ville bli full stopp i mottaket av flyktninger dersom det ble etablert asylmottak igjen i samme periode.

Miriam Baglund(MDG) fremmet et forslag om å stryke dette punktet, og punktet om at det ikke skal være asylmottak i drift.

- Jeg synes det er et kjempepositivt vedtak uansett hvordan det blir, fordi kommunestyret er nesten samstemt om å ta i mot flyktninger. Men jeg mener det ikke skal være en motsetning mellom å ta ha asylmottak, og det å bosette flyktninger. Nå settes de opp mot hverandre. Har vi det ene så skal vi ikke ha det andre. Grunnen er at når vi har hatt et mottak her, så har vi hatt barnefamilier som kunne tenkt seg å bo her videre. Men på grunn av at det har blitt praktisert slik som det har, så har de ikke kunne gjort det, sa Baglund blant annet.

Det var Torfinn Stub(V) enig i.

- Jeg tror ikke det er bra å sette som forutsetning at vi ikke skal ta i mot flyktninger dersom det kommer et asylmottak. Jeg mener at hvis det skulle bli tilfelle, så bør vi kunne behandle saken på nytt i kommunestyret, og vurdere om vi er stand til å ta i mot flyktninger eller ikke.

Baglund trakk forslaget, da ordfører Ole Haugen kom med et forslag om å forandre punktet til at videre bosetting av flyktninger ved etablering av asylmottak i perioden, skal behandles på nytt i kommunestyret. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Lars P. Hammerstad(SP) fremmet sitt eget forslag. Han ville ikke ta i mot flyktninger i 2017 og 2018 , på grunn av at han ville lykkes med integreringen av allerede bosatte flyktninger først, og at kommunen har økonomiske utfordringer. Forslaget fikk én stemme.

Rådmannen har en ramme på seks millioner kroner til bygging og kjøp av utleieboliger til flyktningene.