TRAFIKKSIKKERHET

Hitra kommune har lagt ut reguleringsplanen for Vikan Nord i Fillan ut til offentlig ettersyn. Statens vegvesen har i den anledning kommentert trafikksikkerheten i området.

Vegvesenet viser til at reguleringsplanen omfatter boliger med tilhørende infrastruktur og grønnstruktur. Det er planlagt en utbygging på minimum 56 boenheter. Adkomst til området skal skje fra to forskjellige veger, Vikatoppvegen og Skolegata.

- Vikatoppvegen har ensidig fortausløsning med malt stripe langs vegbanen, fra krysset ved Vikaholmvegen og til ca. 200 meter før vegen stopper øverst på Vikatoppen. Vi mener det bør reguleres inn og bygges fortau både langs Skolegata og Vikatoppvegen, for å sikre myke trafikanter både i anleggsfasen og etterpå, skriver vegevesenet i høringsuttalelsen til kommunen.

Statens vegvesen anbefaler også at fortauet opparbeides før boligene tas i bruk.

926 00 483

terje@hitra-froya.no