En ung kvinne fra Frøya er i Fosen tingrett dømt til ubetinget fengsel etter å ha svindlet NAV. Bakgrunnen for saken gjelder manglende utfylling av meldekortene til NAV, noe som førte til at hun fikk utbetalt over 100.000 kroner for mye dagpenger.

Tiltalte var engasjert i en bedrift gjennom NAV. Hun mottok da stønad for å delta i arbeidsmarkedstiltak. Etter at hun hadde avsluttet tiltaket, fortsatte tiltalte som tilkallingsvikar for bedriften, og hun skulle da fylle ut meldekort hvor hun opplyste hvor mye hun arbeidet.

Senere ble tiltalte ansatt i et fast vikariat. Tiltalte ble for en periode sykemeldt, og arbeidsgiver ba da om refusjon for beløpet. Refusjonskravet gjorde at NAV ble oppmerksom på at tiltalte hadde høyere lønn enn det hun selv hadde opplyst. Tiltalte oppga ikke at hun var sykemeldt i en aktuelle perioden, med unntak av noen få dager.

Kvinnen erkjenner at hun i denne perioden har latt være å fylle ut meldekortene i samsvar med de timene hun faktisk jobbet. Hun kan ikke forklare disse avvikene nærmere.

Tiltalte forklarer at hun ved flere anledninger oppsøkte NAV for å finne ut om hun hadde fylt meldekortene ut på riktig måte. Retten vil imidlertid bemerke at hun også i periodene etter dette fortsatte å fylle ut meldekortene feil. Noen timer er riktignok oppgitt, men avvikene er betydelige.

Retten har etter en samlet vurdering kommet til at straffen skal sette til fengsel i 30 dager, som i sin helhet gjøres betinget med en prøvetid på to år.

Dommen er enstemmig.