Frøya kommune har lagt en ambisiøs plan for sin helsesatsning. Som en del av prosjektet "Morgendagens omsorg" har kommunen vedtatt at det skal bygges ut omsorgsboliger for demente og et helsehus sentralt på Sistranda, som samlet skal erstatte dagens sykehjem på Hammarvika. Dette skal fullføres innen utgangen av 2018.

"Rullatoravstand" til sentrum

Da kommuneadministrasjonen la fram det første utkastet til ny kommunedelplan for Sistranda hadde de utpekt ett område mellom Beinskardet og Rabben som aktuelt å avsette til offentlig formål - forstått som område for de planlagte helseutbyggingene. Under den første politiske behandlingen ble det stilt spørsmål om dette området var sentralt nok; om det var i "rullator-avstand" til sentrum. Etter en ny vurdering kan både administrasjon og politikere til at det ikke er andre sentrumsnære området som er store nok til en slik utbygging.

"Området synes godt egnet, med tilfredsstillende nærhet til sentrale tilbud. Arealet gjør det mulig å få samlet hele pleie- og omsorgstjenesten. Størrelsen på området gir også mulighet både til framtidige utvidelser og til etablering av uteområde/park. Formålet har svært høg samfunnsnytte og det anses som akseptabelt å omdisponere fulldyrka/dyrkbar mark. Arealet består av flere smale teiger som ikke utgjør noe stort areal per eiendom. Arealet er et naturlig fortettingsområde i sentrum." heter det i oppsummeringen i planutkastet.

Det meste er dyrkamark

Av områdets ca 48 dekar, er ca 38 dekar dyrka mark. Da planutkastet gikk ut på høring første gang, leverte fylkesmannens landbruksavdeling innsigelse. Fylkesmannen settes som vilkår for å godkjenne planen at "tiltakene OT1 og OT2 tas ut av planen". Dette med henvisning til jordvernloven. OT1 er området mellom Beinskardet og Rabben.

Frøya kommune vil ikke få noen stadfestet arealplan for Sistranda uten at Fylkesmannen har godkjent den. Hele planen er nå lagt ut på ny høring, og kommunen satser på at de gjennom å ha gode argumenter for å omdisponere fra landbruk til offentlig formål, får en ny vurdering fra fylkesmannen.

- Vi har vært i dialogmøte med fylkesmannen. Der har vi presentert vårt behov. Og når det er behov av stor samfunnsmessig interesse, så er det mulig at de åpner opp for at vi kan ta ibruk landbruksarealer. Det hadde nok vært vanskeligere hvis det var snakk om en privat utbygger som ønsket å ta det i bruk til boliger, sier kommuneplanlegger Kristin Strømskag.

Totalt i den nye arealplanen for Sistranda (og Ervika) vil man omdisponere 65 dekar landbruksareal til andre formål. Ved siden av området tiltenkt til heleseutbygging ønsker man å omdisponere 14,6 dekar til boligformål, og 13 dekar til område ved sjøen avsatt til framtidig folkepark/museum.

Jobber med innholdet - venter med tomta

Det arbeides nå for fullt med planene for "Morgendagens omsorg" i Frøya kommune, hvor i planene om nye omsorgsboliger og helsehus betyr en stor investeringen. Kommunestyret vedtok i siste møte før sommerferien å bevilge en million kroner til planleggingen. 300.000 skal gå til arkitektkostnader. Men så langt har man ikke avklart tomt til å tegne verken omsorgsboliger eller helsehus på.

- Vi tenker ikke på dette nå. Vi bare fortsetter arbeider med innholdet, og så får vi se på tomt etterhvert. Men selvsagt er det viktig at vi får en avklaring. Slik vi har vurdert det, er det aktuelle området det eneste som er stort nok, når det samtidig skal være sentrumsnært, sier kommunalsjef Beathe Meland Sandvik.

I framdriftsplanen heter det at omsorgsboligene skal stå ferdig i løpet av 2017, mens helsehuset (sykehjemmet) skal stå ferdig i løpet av 2018.

- Det betyr at vi må ha avklart hvor vi kan bygge, i løpet av høsten, sier Beathe Meland Sandvik.

951 64 597 Trond.Hammervik@hitra-froya.no