For å dokumentere mattryggheten, kartlegger Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) på vegne av Mattilsynet årlig innholdet av ulovlige legemidler, lovlig brukte veterinære legemidler og andre fremmedstoffer i norsk oppdrettsfisk, skriver Mattilsynet på sine netttsider.

Overvåkningen dokumenterer god sjømattrygghet med tanke på medisinrester og andre fremmedstoffer i oppdrettsfisk.

Rapporten for 2010 viser at rester av medisiner, uønskede mikroorganismer, tungmetall og andre miljøgifter bare er å finne i svært lave konsentrasjoner.

Konsentrasjonen av de fleste legemidlene det er undersøkt for lå under deteksjonsgrensen, det vil si grensen for det som er mulig å påvise.

Rapporten for 2010 bygger på analyser av cirka 90 stoff (lovlige stoff, ulovlige stoff og miljøgifter). Antallet fisk som ble analysert varierte fra 45 til 1585, avhengig av stoff, skriver Mattilsynet.