Hitra har et sykefravær på 6,4% i 2.kvartal 2012. Det gir en endring på -3,7% fra samme kvartal i fjor. Frøya har med -13,5% en større endring enn naboøya, men mer sykefravær med 6,6%.

Laveste tall siden start

Disse tallene er de laveste siden dagens sykefraværsmålinger startet – uansett kvartal. Sykefraværet synker mest i aldersgruppene 40-44 år og 55-59 år, mens sykefraværet blant kvinner under 19 år økte med 5,9%. Blant øvrige aldersgrupper er fraværet stabilt eller synkende. Blant menn er sykefraværet nede på 3,8%, en nedgang på mer enn 12% sammenlignet med fjoråret. Fraværet er for menn synkende i alle aldersgruppene.

Ny sykemeldingspraksis virker

- Tallene viser at de økte kravene til arbeisgivere, leger og sykmeldte gir effekt, sier Bente Wold Wigum.

Mange fastleger var avventende til de nye reglene om tettere oppfølging av sykemeldte da de ble innført sommeren 2011. Dette gikk blant annet på om kravet til deltagelse i flere dialogmøter ville gå på bekosning av utredning og behandling av sykdom. Antall dialogmøter for den jevne fastlege ble færre enn mange trodde, samtidig som man fikk mulighet til å ta dialogmøtene pr.telefon.

- Bruken av gradert sykemelding øker og det er bra. Samtidig ser vi at vi kan bli bedre på å utnytte mulighetene som ligger i avventende sykemelding. Her har fastleger, arbeidsgivere og NAV en viktig jobb å gjøre i fellesskap, sier Wigum.