ØNSKER EN SAKSBEHANDLING TUFTET PÅ KUNNSKAP, LANGSIKTIGHET OG DIALOG

«Kan snus til noe som sannsynligvis blir bedre enn det er i dag» sier komiteleder Stig Klomsten (AP) i komite for samferdsel og regional utvikling om vedtaket om å se nærmere på hva slags samferdselstilbud øyregionen skal ha. Ja, det kan det, men kun hvis man lytter til de som skal bruke tilbudet. Det er de innovative og framtidsrettede næringslivsaktørene som legger grunnlaget for verdiskapningen som skjer her ute ved kysten, ikke politikerne. Politikerne er satt der de sitter for å skape best mulig og forutsigbare rammebetingelser for økt framgang i Sør Trøndelag og Møre og Romsdal Fylke. Vi vet alle at det knytter seg store framtidsvisjoner til og positive prognoser når det gjelder utnyttelse av de ressursene som ligger i havet. Derfor blir det uforståelig hvordan det er mulig å foreslå en nedlegging av hurtigbåtforbindelsen til den hurtigst voksende regionen i Sør Trøndelag utenom Trondheim.

Hitra Næringsforening forlanger og forventer at følgende innspill fra aktørene på Hitra blir tatt på alvor i den videre saksbehandlingen:

HAVBRUKSAKTØRENE -

Kystekspressen er for mange aktører i regionen et veldig godt tilbud. Flere av aktørene har virksomhet i begge fylker, med administrasjonskontorer både i Kristiansund og på Hitra. Det er en utstrakt møteaktivitet og utveksling av nøkkelpersonell mellom fylkene, noe som skjer uten problemer innen en arbeidsdag fra Hitra både til Trondheim og Kristiansund med den rutetabellen vi har nå. Hvis man skal nevne ønsker om endringer må det være tidligere avganger om morgenen fra begge byer.

Følgende punkter nevnes som viktige og kanskje avgjørende for hvordan aktørene driver sin virksomhet:

Mulighet til å operere fra to kontorer – Hitra og Kristiansund.

Mulighet til å bruke nøkkel- og fagpersoner daglig alternativt fra begge steder med reisetid innen en arbeidsdag.

Utstrakt mulighet for å skifte mannskap på sjølokaliteter.

Den nye og utrolig funksjonelle hurtigbåtterminalen på Sandstad med møterom, kafe og andre fasiliteter.

En av de aller største aktørene har sammen med Kystmuseet etablert en større havbruksutstilling og utgangspunkt for den eneste visningskonsesjonen for havbruk i Sør Trøndelag og Møre og Romsdal på hurtigbåtterminalen. Her er også knutepunkt for tilbud til leirskole-elever til Skårøy (utenfor Hitra) som leirskole-elevene obligatorisk besøker.

Flere store aktører har kjøpt industritomt på Jøsnøya, og forbereder en stor utbygging som vil engasjere en stor mengde folk både under planlegging, bygging og drift. Noe av årsaken til at Jøsnøya ved hurtigbåtterminalen ble valgt var strategisk beliggenhet som et knutepunkt for sjøveis transport og tilgjengelighet, og gode kollektivtilbud til byen/sentra.

Havbruksbedriftene i øyregionen er blant de største i verden, og har mye besøk av forretningsforbindelser, kunder og andre interesserte som bruker det gode tilbudet Kystekspressen er i dag. En av aktørene har akkurat startet markedsføring av en pakke med Kystekspressen, leiebil, hotellovernatting og omvisning på anlegget.

Det er avgjørende for god rekruttering til næringslivet framover at et slikt tilbud kan trekke til seg gode søkere med en slik nærhet og kort reisetid til store byer og sentra.

Det vil være galskap å legge ned Kystekspressens anløp på Sandstad på Hitra nå, når det er gjort så store investeringer i kanskje en av landets beste hurtigbåtterminaler, en stor kysthavn er under bygging, et stort industriområde klargjort for bygging, i kjerneområdet for lakseproduksjon i Norge, stor sjømatindustri, stor leverandørindustri og i en region med positiv befolkningsutvikling og virketrang.

REISELIVSAKTØRENE –

En av de største aktørene, Hitra Turistservice, er eier av hurtigbåtterminalen som åpnet 20.10.14. Den ble i hovedsak etablert for å ta imot passasjerer til og fra hurtigbåt. Husets beliggenhet tilsier at hele ideen rundt bygget og etableringen av det er tuftet på at kundene er på farten, både landeveis og sjøveis. Samtlige av bedriftene i bygget er etablert her særlig med tanke på sjøveis knutepunkt.

Forutsigbarhet både er og blir en svært viktig faktor. Særlig for «folket», for eks. i forbindelse med bosetting, men også i sammenheng med næringslivsetableringer.

Hitra og øyregionen for øvrig har et sterkt og tradisjonsrikt reiseliv med store muligheter for en positiv utvikling i de nærmeste årene. Opplevelsesturisme er det raskest voksende segmentet innen internasjonalt reiseliv, det vil si turister som ønsker en blanding av fysisk aktivitet, kulturelle opplevelser og involvering med lokalbefolkning og miljø. Alt ligger fra naturens og kulturens side til rette for det her ute på Hitra, Frøya og øyrekka. Reiselivsproduktene i regionen er i stadig utvikling og hurtigbåtforbindelsen mellom Kristiansund og Trondheim vil alltid være en del av disse produktene. Hurtigbåten er også særlig viktig som intern kommunikasjon mellom Hitra, Frøya og øyrekka. Dette betyr veldig mye i samhandlingen mellom lokalbefolkning og turister, dette behovet vil ytterlige forsterkes framover.

De som tror at opplevelsesturister vil finne det attraktivt å sitte på en buss fra flyplassen på Værnes ut til Hitra, Frøya og øyrekka må sette seg bedre inn i trendforskningen innenfor den viktige reiselivsbransjen.

Det arbeides med planer om ytterlige å forsterke bruken av hurtigbåten fra reiselivshold. Det arbeides i et samspill med Kysthavna med fremtidig hurtigruteanløp og anløp av cruiseskip der man ønsker å samarbeide med Kristiansund og Trondheim når det gjelder store attraksjoner. Der vil selvfølgelig hurtigbåt sør og nord spille en veldig viktig rolle.

MiST, Museene i Sør Trøndelag, har kommet med en meget klar uttalelse i sakens anledning. Avdeling Kystmuseet er den største kulturverninstitusjonen i Sør Trøndelag kystregion. De har sitt hovedsete på Hitra, og i vel ett år har de hatt en av sine fremste publikumsaktiviteter på Sandstad, i nær tilknytning til hurtigbåtterminalen. Her har man hovedvekt på formidling av kunnskap om framvekst og utvikling av norsk havbruksnæring – Ægir norsk havbruksmuseum. Særdeles viktig for Ægirs nasjonale virksomhet er plasseringen midt i et av landets viktigste havbruksområder, med gode kommunikasjonsmuligheter til sentrale strøk, ikke minst Værnes, Kvernberget og Brekstad. Den sentrale plasseringen på Sandstad er derfor ikke tilfeldig.

Brukerne av MiSTs tilbud på Sandstad spenner over et vidt spekter: lokalbefolkning, fritidsbrukere, turister og fagmiljøer, herunder næringslivsinteresser, forskere, studenter og ulike elevgrupper. I stor grad er disse avhengig av et godt tilbud med kollektiv transport. Det perfekte kollektive transportmidlet ved et Ægir-besøk er Kystekspressen, fra Nordmøre, fra Trondheim eller fra Fosen. Det er registrert at et økende antall av de besøkende bruker Kystekspressen. Etter hvert som museumstilbudet blir videre utviklet vil interessen for denne attraksjonen ved Trondheimsleia øke. Ægir og Kystekspressen vil i åra framover gi gjensidig positiv effekt, både i og utenfor sommersesongen.

Museene i Sør Trøndelag oppfordrer på det sterkeste Sør Trøndelag Fylkeskommune til å velge et driftsalternativ for hurtigbåtrute 800 som opprettholder og helst utvider dagens rutetilbud på Sandstad.

Innfallsporten til øyriket, storresepsjonen på Sandstad kan ikke legges ned, den bør bygges opp og rustes for den framtiden vi vet kommer.

Med alle de planene som foreligger i forbindelse med Hitra Kysthavn, Hitra Industripark på Jøsnøya, innenfor havbruket og i reiselivet i hele øyregionen så er det helt usannsynlig at trafikken til og fra Sandstad vil gå ned. Tvert imot er det sannsynlig at en trafikkøkning vil komme minst på lik linje med økningen i forbindelse med kampflybasen på Ørlandet. Det er også slik at utbyggingen og de planene som foreligger i forbindelse med flyplassen på Ørlandet trolig vil føre til økt sjøveis trafikk til og fra Hitra og Frøya.

Å legge ned Sandstad som hurtigbåtanløp eller redusere antall avganger til regionen vil være å sette både folk og næringsliv langt tilbake i tid. Og det er det motsatte av det som er politikernes ansvar.

Randi Storsve Lundquist

Daglig leder

i Hitra Næringsforening