Oppvekstkomiteen behandlet tirsdag innstilling fra rådmannen om en midlertidig løsning for elevene som sokner til Barman krets.

Hitra kommunestyre vedtok i 2008 å omgjøre Barman skole fra 1.-7. skole til 1.-4. skole og flytte 5.-7. trinn til Fillan skole. Men Fillan skole har ikke hatt plass til å ta i mot elevene fra Barman, og det ble en midlertidig løsning for dette skoleåret der elevene som var ferdige med småskolen på Barman, også går femteklasse der.

Men oppvekstsjefen har funnet ut at det ikke blir noe bedre plass på Fillan til neste skoleår, og foreslo at man viderefører den midlertidige ordningen.

Oppvekstkomiteen nedstemte rådmannens forslag med fire mot tre stemmer, og vedtok alternativt forslag fra Audun Lilland på vegne av Venstre og Fremskrittspartiet.

Gradvis endring av skolekretsen

Dette forslaget gir kort fortalt 1.-6. elever ved Barman skolekrets undervisning i sin egen skolekrets for skoleåret 2014-2015.

1.-7. Trinn får undervisning ved Barman skole i skoleåret 2015-2016, mens Fillan skole gir 7.trinnet undervisning i skoleåret 2014-2015.

Videre ble det vedtatt at 1.-7. Trinnet får permanent undervisning ved Barman skole fra 2015, og at Fillan skole gir permanent undervisning til 8.-10. Trinnet fra Barman krets.

Investeringer knyttet til formingsrom og skolekjøkken ved Barman oppvekstsenter utredes og tas inn i budsjett/økonomiplan for 2014-2017 ved rullering sommeren 2014.

Formannskapet var under onsdagens behandling like delt som oppvekstkomiteen, men vedtok oppvekstkomiteens innstilling til vedtak med tre mot to stemmer.

- Blir ikke klokere om vi venter

- Jeg synes oppvekstkomiteens har vurdert situasjonen riktig og støtter innstillingen. Senest i forbindelse med budsjettbehandlingen foreslo Høyre, Venstre og Senterpartiet å sette av penger til fremtidig utbygging av Fillan skole, men det gikk opposisjonen i mot. Jeg tolker det slik at de ikke har en plan for utviklingen av skolen. Derfor vil jeg gi Barman skole en permanent løsning. Vi blir ikke klokere om vi venter ett år til skolebruksplanen er ferdig, mente Dag Willmann (H).

- Slik jeg leser oppvekstkomiteens innstilling, så vil de ha en varig endring av skolestrukturen i Barman før endring av kommuneplanen. Da har vi en forhåndsvurdering av de grunnleggende forutsetningene i kommuneplanen, som vi ennå ikke vet noe om. Og dette kan legge føringer for skolestrukturen for andre kretser på Hitra, som kan få konsekvenser som vi ikke er klare over, mente Torfinn Stub (Uavhengig)

Men saken skal videre til kommunestyret og er ennå ikke avgjort. Per Ervik(PP) stemte for oppvekstkomiteens innstilling, men var fungerende ordfører mens ordfører Ole Haugen er på ferie, og det er uvisst om utfallet ville blitt det samme med Haugen tilstede. Videre var Otto J. Lien(PP) og innkalt som varamedlem for Per Ervik. Lien stemte også for oppvekstkomiteens innstilling, sammen med Dag Willmann(H).