Av Trøndelags totale fastlandsareal på 41.245 kvadratkilometer er 4,3 % jordbruksareal eller dekket av driftsbygning til primærnæring (innmark). Når de to trøndelagsfylkene slås sammen, blir det nye fylket Norges største landbruksfylke.

Størst nedgang på Hitra

Ørland er kommunen hvor størst andel av arealet er innmark (55,2 %), ellers er det kommunene rundt Trondheimsfjorden som har størst andel innmark.

I 2015 var jordbruksarealet i drift i Trøndelag på 1,6 millioner dekar. Jordbruksarealet i drift i Trøndelag har blitt redusert med 68 tusen dekar siden 2005, en nedgang på 4,1 %.

Hitra og Klæbu er kommunene som har hatt størst nedgang i jordbruksarealet i drift med henholdsvis -18,8 % og -17,2 %.

Høylandet er kommunen med størst økning i jordbruksarealet i drift med en vekst på 5,7 % siden 2005.

64 sysselsatt med jordbruk

Antall sysselsatte personer i jordbruket i 2015 på Hitra var 46, mens tilsvarende tall for Frøya var 18.

I 2014 var det på Hitra 12.421 da. jorbruksareal, mens tallet for Frøya var 6.444.

Dette går fram av faktaheftet «Trøndelag i tall» som er utarbeidet av Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner i fellesskap utarbeidet. Hensikten med heftet er å beskrive situasjonen innenfor ulike samfunnsområder i Trøndelag.