John Lian, Kato Vassdal og Tormod Bekkadal har søkt om å få dispensasjon fra reguleringsplan og strandsonelov, til å anlegge vei til sine hytter på Avløsskaget. Frøya kommune sa i første runde nei til dette. Veien blir i sin helhet ligge innenfor 100-metersbeltet til sjøen, og kommunen ønsket ikke¨å skape en presedens som kan føre til "ukontrollert utbygging av veier i fritidsboligområder.

Vedtaket ble påklaget, og i siste forvaltningsutvalg vedtok flertallet å gi dispensasjon til veibyggingen. Det henvises til at tiltaket ikke tilsidesetter hensynet bak plan- og strandsonelovgivning i vesentlig grad.

Saken skal endelig avgjøres av fylkesmannen.