Det har utviklet seg en ordveksling mellom fylkespolitikerne Gunn Iversen Stokke (Sp) og Torhild Aarbergsbotten (H) etter at førstnevnte gjennom lokalavisa Hitra-Frøya tidligere i uke etterlyste veivedlikeholds-penger fra regjeringa.

Aarbergsbotten svarte at etterslepet på vedlikehold økte under Senterpartiets regjeringstid, noe som har fått Iversen Stokke til å reagere.

- Aarbergsbottens påstander stemmer ikke. De samlede veginvesteringene økte hvert eneste år siden de rødgrønne tok over makta. Regjeringen Bondevik 2 la fram sin Nasjonale transportplan våren 2005. Senterpartiet som var i opposisjon sammen med AP og SV, foreslo å øke bevilgningene med 22 mrd. Det ble vedtatt, sier Iversen Stokke til Hitra-Frøya.

Iversen Stokke mener det var riktig å overlate øvrige riksveier til fylkene.

- Fylkene er gode vei-eiere men, staten har et ansvar for å bidra. Etter at fylket tok over fylkesveiene har det skjedd et enormt taktskifte, som eksempel investeringer i Fosenveiene og Lakseveien. Etterslepet i vedlikeholdet på våre fylkesveier er framkommet gjennom flere 10-år, gjennom ulike regjeringer og ulike politiske regimer. Regjeringen, med Sp-statsråd Marit Arnstad i spissen, fremmet våren 2013 et forslag om å øke vedlikeholdet til fylkesveier, ekstraordinært med 17,5 milliarder kroner i de neste 10 år, i tillegg til den sterke satsingen på samferdsel som den rødgrønne regjeringen hadde. Er dette fulgt opp av denne Regjeringen? I Nasjonal Transportplan for 2014-2023 er Regjeringens forslag 10 mrd, sier hun.

Aarbergsbotten sa at Sp har "kuttet i budsjettet til fylkesveiene og heller satt penger til AtB- fond". Også dette reagerer Iversen Stokke på.

- Fylkestinget i SørTrøndelag vedtok i 2014 å sette av penger på et disposisjonsfond/reservefond for samferdselssektoren, ikke et ATB fond, som Aarbergsbotten sier. De store tilleggsutgiftene vi har hatt på kollektivsiden har tatt mye av de ressursene vi skulle hatt til andre samferdselsformål. For å sikre oss om det påløper ekstraordinære utgifter i samband med ras, flom eller annet, mener flertallet på Fylkestinget at det å være i forkant og ha penger i fond, vil gi oss bedre rom for å takle slike overraskelser. Dette istedet for å ta penger fra regional næringsutvikling, sier hun.