Formannskapet skal i neste formannskapsmøte ta stillingtil om de vil bevilge 65.000 kroner for å delfinansiere utviklingen av et nyttutdanningstilbud ved Frøya videregående skole.

Frøya og Hitra ressurssenter har sammen medORME(Orkdal og Meldal) ressurs og fagskole, satt i gang en prosjektgruppe somjobber for å få til fagutdanning for fiskeflåten utover fagbrev. Lignende utdanningfinnes ikke i Norge, og Frøya videregående vil i så fall bli den førstevideregående skolen som kan få dette tilbudet.

- Når det gjelder utdanningfor fiskeskippere er fiskerskipper kl. A det vi har pr. i dag, men dette er igrunnen bare en konvertering av sertifikater for ordinær skipsfart der detmangler vitale deler av det vi mener en god fagutdanning for fiskeskipper børinneholde. For å få til dette må det en ganske omfattende prosess til. Det skalfor eksempel lages en studieplan og det skal utarbeides et kvalitetssystem sombegge deler må godkjennes av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet iutdanningen). I tillegg må det også dokumenteres at det er bruk forutdanningstilbudet gjennom uttalelser fra relevant næringsliv ognæringsorganisasjoner, sier Dag Willmann, senterleder for Frøya og Hitraressurssenter.

Fagutdanningen er i tråd med fiskerikonvensjonensom trådte i kraft i fjor, som setter krav til minimumskrav til innholdet i denteoretiske utdanningen og lengden på den praktiske opplæringen for vakthavendeoffiser(styrmann) og fiskeskipper.