I 2014 blir det asfaltert 66 kilometer riksveg, 1,5 kilometer gang-og sykkelveg og 124 kilometer fylkesveg i Sør-Trøndelag.

I Region midt (Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal) skal det legges asfalt på 485 kilometer med veg. 178 kilometer av dette er riksveg og 307 km er fylkesveg. Totalt skal det asfalteres for 450 millioner kroner, noe som gir 425 000 tonn asfalt.

Til asfaltering av riksveger har Region midt fått 159 millioner kroner, av dette får Sør-Trøndelag 58 millioner kroner. Dette gir asfalt på 66 km riksveg og 1,5 km gang-og sykkelveg.

I tillegg har Sør-Trøndelag fylkeskommune innvilget 68 millioner kroner til asfaltering av fylkesvegene, det gir ny asfalt på 124 km fylkesveg.

Statens vegvesen prioriterer strekninger som skal asfalteres ut fra blant annet standard på dekket (oppsprekking, spor, jevnhet, hull, aldring etc.)

I tillegg vurderes trafikkmengden på den enkelte strekningen.   Det er lyst ut totalt 12 asfaltkontrakter i Region midt i tre utlysningsrunder, fem av disse er i  Sør-Trøndelag. Asfaltsesongen starter ca. 5. mai.

Her kommer asfalten lokalt:

På Frøya blir asfaltmaskinene kun å se på Storhallaren i år. Her skal det legges 3,5 km med ny asfalt i år.

På Hitra er det tre områder som får sårt tiltrengt asfalt. Det er 1 km med asfalt på Fv 713 ved Sandstad i retning Akset,  3,5 km på Fv 714 på strekningen fra Skaget og til Fillvatnet (dvs gjennom Fillan) samt en liten kilomter ved Gauklia/Neverlivatnet på Fv 714 mellom Sandstad og Fillan.

Også ved Fenes i Snillfjord skal det legges 500 meter med asfalt på Laksevegen. Det samme skjer på 1900 meter av strekningen mellom Vasslag og Slåttavika ved Sunde.