Sør-Trøndelag fylkeskommune og Møre og Romsdal fylkeskommune er enige om en fylkeskommunal forskottering med 100 mill. kroner slik at prosjektet E39 Harangen-Høgkjølen kan startes opp i 2011. De politiske vedtak er påplass i begge fylkesting og i dag møttes fylkesordførerne for å skrive under avtalen.

Dette gjør at prosjektet kan framskyndes og åpnes for trafikk ett år tidligere enn forutsatt i handlingsprogrammet til Nasjonal Transportplan (NTP), ifølge fylkeskommunene. Prosjektet ligger inne med bevilgning sent i handlingsprogramperioden til NTP, og fylkeskommunene har vært urolig for at det kan bli flyttet over i neste periode. Dette er bakgrunnen for at fylkeskommunene nå er enige om å forskottere oppstarten av det som er et riksveiprosjekt.

Prosjektet vil ha stor betydning for både Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. Bygging av ny trase mellom Harangen og Høgkjølen vil bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for person- og næringstransport mellom Vest- og Midt-Norge. Det konkrete målet for prosjektet er å få en ny vei med høy framkommelighet og sikkerhet, som gir lavere transport- og ulykkeskostnader, uttaler fylkeskommunene i en felles pressemelding.

Også for øyværinger vil den nye veien forbedre kommunikasjonen sørover, i tillegg til at prosjektet også inneholder forkorting av en mindre del av dagens trase til/fra Orkanger.

LES MER OM PROSJEKTET I HITRA-FRØYA FREDAG

I NTP for 2010-2019 er prosjektet prioritert med oppstart 2010-2013 (100 mill. kroner) med fullføring i 2015-2019 (260 mill. kroner).

Fra venstre fylkesvaraordfører Arne Braut (Sør-Trøndelag fylkeskommune - Sp) og til høyre fylkesordfører Olav Bratland (Møre og Romsdal fylkeskommune - Høyre).