- Tall pr. 2. tertial viser et overskudd på ca. kr 2.700.000 noe som er veldig positivt, skriver Hitra-rådmannen i sin økonomirapport for andre tredel av 2015.

Men det er usikkert om overskuddet holder til ut året.

- Det er imidlertid økte kostnader innenfor barnevern og det er for lite beregnede skyssutgifter innenfor oppvekst. Dette vil redusere det antatte overskuddet slik det foreligger. Samtidig er det per dato (skattetall per september) gode prognoser for skatt (skatt og inntektsutjevning) med en merinntekt på kr 1.082.000. En dårlig november kan fort føre til et dårligere resultat. Igjennom 2015 har det vært månedlige rapporter på lønnsutgiftene totalt og enhetsvis. Inkludert sykepengerefusjon så er det per dato et mindreforbruk. Pensjonsutgiftene er det nå god kontroll på og det er brukt av premiefond innestående i KLP for å redusere premieinnbetalingen i 2015. Dette fører til et redusert premieavvik i år men fremtidig pensjonsbelastning blir lavere, skriver rådmannen.

En budsjettjustering vil kommer i desember.

- Ser nå at det vil være behov for å regulere budsjettet i forhold til nivå på skatt, renter og pensjonsutgifter (premieavvik). Dette vil komme som egen sak i desember sammen med budsjettjustering av investeringsbudsjettet.