Hvert år blir norsk oppdrettsfisk sjekket av forskere fra Havforskningsinstituttet på oppdrag fra Mattilsynet. Overvåkingen er et krav fra EU, og det skal sikre at norsk oppdrettsfisk er trygg.

I fjor ble nesten 14.000 fisk undersøkt. Mesteparten var oppdrettslaks, men forskerne sjekket også regnbueørret, kveite, piggvar, røye, torsk og flekksteinbit.

Slakterier samlet inn prøver som deretter ble testet for godkjente veterinære legemidler og miljøgifter. Prøvene er representative for norsk oppdrettsfisk som er klare for markedet.

Det ble ikke funnet miljøgifter som dioksiner, dioksinlignende PCB, kvikksølv, bly eller kadmium over EUs grenseverdi i noen av prøvene.

– Funnene er like som tidligere år. Vi fant ikke rester av verken antibiotika eller andre ulovlige legemidler, sier forsker Annette Bernhard, ifølge Matportalen.no.

Prøver som ble analysert for ulovlige forbindelser, som stoffer med anabole effekter eller uautoriserte legemidler, ble tatt ut under alle livsstadier hos fisken.

Det ble funnet rester av lusemiddelet emamectin i én prøve fra oppdrettslaks, men nivået var under grenseverdien.