En ny undersøkelse i forbindelse med ”Prosjekt overlevelsefisk”, som er ledet av mattilsynets distriktskontor på Hitra og Frøya, viser atbare 55,1 millioner av 65,6 millioner laks overlevde oppholdet i merdene iTrøndelag og Møre og Romsdal i 2009. Det er en gjennomsnittlig dødelighet på16,1 prosent, noe som tross alt er lavere enn gjennomsnittet for landet, som lå på 22 prosent i 2008.

Mattilsynet ønsket å bedrefiskehelse og fiskevelferd gjennom å på sikt redusere fiskedødeligheten ioppdrettsnæringen. For å få til dette var det nødvendig å kartleggedødeligheten og årsakene til dødelighet.

Prosjektgruppa ønsket ogsåat resultatene og verktøyet som ble utviklet gjennom ”Prosjekt overlevelsefisk” ville kunne legge tilrette for en ny tilsynsform. Ved å se på hvor stor andel av fisken somoverlever fra utsett i sjø til slakting, vil en slik form for tilsyn gi en merhelhetlig vurdering av en oppdrettslokalitet, skriver Mattilsynet på sinehjemmesider.

Undersøkelsen er gjennomført ved en spørreundersøkelse hosalle matfisklokaliteter i region Trøndelag og Møre og Romsdal. Mattilsynet fantut at dårlig kvalitet på smolten som blir levert av settefiskanleggene er denstørste årsaken til dødeligheten med 38 prosent. Forhold vedoppdrettslokaliteten og håndtering av fisken står for 37,5 prosent avdødeligheten, mens sykdommer i sjøfasen utgjorde 23,5 prosent.

Smoltkvalitet,forhold ved lokaliteten og håndtering er områder som på langt nær har fått likestort fokus som dødelighet knyttet til smitte i sjø. Likevel omfatter dennedødeligheten over ¾ av all død fisk fra 2009-generasjonene i Trøndelag, Møre ogRomsdal. Et økt fokus på disse faktorene fra næringens side vil kunne reduseredette fisketapet betydelig. Det vil selvsagt også bedre både fiskehelse og fiskevelferd,mener Mattilsynet.