Rådmannen i Frøya kommune har påbegynt et såkalt utfordringsdokument som skal avsluttes og legges fram samtidig med forslaget til 2012-budsjett og økonomiplan 2012-2015. Parallelt med dette utfordringsdokument pågår det et betydelig planstrategiarbeid som skal være ferdig til politisk behandling i løpet av høsten og førjulsvinteren, forteller han: Det skal utarbeides forslag til boligplan/boligsosialplan, strategisk næringsplan, kulturplan og oppvekstbruksplan.

- Mens utfordringsdokumentet omhandler hva vi som organisasjon står overfor, skal planstrategiarbeidet være et instrument for oss i forhold til langsiktig og framtidig planlegging. De ulike planverkene bør beskrive viktige regionale og lokale utviklingstrekk og utfordringer, samt vurdere langsiktige utviklingsmuligheter for kommunen vår, uttaler rådmann Ole Henrik Fjørstad.

I utfordringsdokumentet ønsker rådmannen å peke på at Frøya kommune som helhet har hatt en positiv utvikling de siste ti årene, både når det gjelder befolkningsvekst og etablering av nye arbeidsplasser.

- ”Bekymringen er” at befolkningsøkningen i all hovedsak kan relateres til veksten i oppdrettsnæringen. Og det er også knyttet en del type utfordringer denne typen befolkningsøkning, skriver han.

- Kommunen har ansvar for administrasjon og politisk styring, grunnskole, barnehage, helse, pleie- og omsorg, sosiale tjenester, barnevern, kultur og kirke, tekniske tjenester mv., samferdsel, bolig, tilrettelegging og bistand til næringslivet... I tillegg har man en rolle og ansvar for et overordnet planarbeid på kommunalt nivå. Skal alt dette arbeidet lykkes vil det være av vesentlig betydning at vi er god på samhandling i forhold til hverandre og at våre omgivelser preges av tillit og gjensidighet. Det vil bli nødvendig å gjøre viktige avklaringer på politisk nivå i tiden framover i forhold til å synliggjøre tydelige/tydeligere prioriteringer, fortsetter han.