Hitrakommune har de tre siste årene sagt nei til Immigrasjonsdirektoratets(IMDI)forespørsler om bosetting av flere flyktninger.

Etterat asylmottaket nå bli lagt ned mener tådmannen imidlertid at kommunen harkapasitet til å ta i mot ti flyktninger i 2014, primært personer som har boddpå asylmottaket og har fått opphold. Flere av de 30 som har fått opphold ønskerå bosette seg i kommunen.

Vil kjøpe fem boliger

Forå dekke boligbehovet foreslår rådmannen å kjøpe fem boliger som modulbygg, med tilsammen sju boenheter. De skal finansieres med 1, 1 millioner kroner i tilskuddfra Husbanken, og låneopptak på 4,6 millioner kroner.

IMDIhar spurt om kommunen vil ta i mot 15 flyktninger per år i de neste tre årene.

Dersomkommunen velger bare å ta i mot flyktninger for bare 2014 i denne omgang, vilIMDI komme tilbake med ny anmodning om bosetting av flyktninger de neste årene.

Peri dag er 30 flyktninger bosatt på Hitra.