• Rådmannen gikk ut over sine fullmakter

• Avtalen er i strid med regelverket for offentlige anskaffelser

• Avtalen inneholder så sterke forpliktelser at den vanskelig kan kalles en intensjonsavtale.

Dette er blant konklusjonene til advokat Karl Bjørnar Olsen fra Bjerkan Stav ANS, som Frøya kommune bruker som juridisk rådgiver. Olsen har gjennomgått avtalen mellom Frøya kommune og Salmar om visningkonsesjon knyttet til Frøya kultur- og kompetansesenter.

Som lokalavisa har omtalt tidligere, vakte det reaksjoner da det ble kjent at rådmann Per Gundersen hadde underskrevet intensjonsavtalen uten å legge den fram for politisk behandling. I avtalen gis Salmar Farming en ekslusiv rett til formidling av oppdrettskunnskap i senteret. Avtalen ble holdt unna offentlighet helt til Salmar Farming hadde sendt sin søknad om visningskonsesjon til fiskeridirektoratet.

Offentlig anskaffelse

I følge avtalen vil Frøya kommune motta et tilskudd på 1,7 millioner til etablering av senteret, samt årlige rammetilskudd. Dette hvis Salmar får den visningskonsesjonen som kommunen anbefaler de skal få. Kommunens juridiske rådgiver peker på at rådmannen har underskrevet en avtale som kan forstås som en «gaveoverføring» fra Salmar til Frøya kommune, og der kommunen har brukt «en gode den rår over som motytelse». Og at dette i følge reglene om offentlig anskaffelse en gjensidig bebyrdende avtale om levering av tjenester. Advokaten konkluderer med at avtalen er i strid med regelverket som gjelder, men at konklusjonen er gjort under sterk tvil.

Ikke en kurant sak

Advokaten er derimot ikke i tvil om at rådmann Per Gundersen har gått ut over sine fullmakter da han skrev under avtalen uten å ha skaffet politisk godkjenning. Olsen påpeker at underskriften bryter med kommunens eget delegasjonsreglement, da den er av prinsipiell art, og inneholder økonomisk ytelser som bør vurderes i forhold til reglene for offentlige avskaffelser.

«Å forplikte kommunen i en slik avtale var etter min mening ikke en kurant sak» skriver advokaten.

Måsøval fiskoppdrett, som selv har interesser i å få etablert en visningskonsjon i Frøya, har gjennom sin advokat også stilt spørsmål ved gyldigheten av avtalen mellom kommunen og Salmar.

Ekstraordinært møte

Ordfører Berit Flåmo har innkalt til et ekstraordinært formannskapsmøte i morgen (tirsdag) der intensjonsavtalen med Salmar er eneste sak. Den siste uka har Salmar og kommunen jobbet med å få på plass en revidert avtale der de punktene som gir juridiske betenkeligheter er ryddet bort.

Presiserer: ikke eksklusiv rett

I et utkast som ble sendt politikerne fredag, er punktet som gir Salmar eksklusivitet, endret til et punkt som poengterer at Salmar «ikke har en eksklusiv rett til å inngå et samarbeid med senteret, heller ikke når det gjelder kunnskapsformidling og visning av oppdrettsproduskjon/ oppdrettsdrift i praksis». Avtaleutkastet er også endret på andre områder i forhold til avtalen rådmannen har skrevet under.

Les også: - Dette er i gråsonen

Dette vil han ha svar på

Her er ordførerens svar

Burde vært ekstra varsom fordi det var Salmar