Miljødirektoratet tilråder at landskapvernområdet i Froan blir utvidet med drøyt fire kvadratkilometer rundt Halten.

Gir Salmar plass til oppdrett

Det gjøres for å kunne gi Salmar permanent tillatelse til sine to oppdrettsanlegg i Froan landskapvernområde, som er et Ramsar-område.

Henhold til Ramsar-konvensjonen skal områder som tas ut av landskapsvernområdet hentes inn andre plasser i tilknytning til landskapsvernområdet.

Ville først verne sju kvadratkilometer

Miljødirektoratet ba Fylkesmannen om å foreslå aktuelle områder for utvidelse, som etter kontakt med grunneiere og hytteiere i Halten, anbefalte å utvide med et området på sju kvadratkilometer rundt Halten, unntatt øyene med fritidsbebyggelse.

- I det opprinnelige verneforslaget var Halten inkludert i landskapsvernområdet. Både grunneieren og kommunen gikk imidlertid mot dette under henvisning til at vernet ville komme i konflikt med næringsutvikling, og området ble dermed ikke vernet som landskapsvernområde. I ettertid er Halten fraflyttet, skriver Miljødirektoratet i sin tilrådning.

I høringsrunden mente blant annet Frøya kommune og Fylkeskommunen at det foreslåtte landskapsvernområdet var for stort, og Miljødirektoratet har derfor redusert området til drøyt 4,4 kvadratkilometer. De bebygde øyene Husøya, Rorsøya og Steinsøya er ikke med i landskapsvernet.