Lerøy Midt har søkt om å få utvide oppdrettslokaliteten ved Omsøyholman. Stedet ligger vest for Hjertøya ved Melandsjø.

Det søkes om utvidelse med to bur i nordlig retning, samt en utvidelse med 780 tonn maksimalt tillatt biomasse (MTB)

Lokaliteten er i dag godkjent for en lokalitetsbiomasse på 6.240 tonn. Søknaden er nå lagt ut til offentlig ettersyn.