Det kommer fram av en brukerundersøkelse Hitra kommune nylig har gjennomført blant skolefritidsordningene på Fillan, Strand, Barman, Knarrlagsund og Kvenvær. Rundt halvparten av foreldrene med barn i SFO har svart på undersøkelsen.

Undersøkelsen er delt i åtte kategorier. Brukerne har svart på spørsmål om kvalitet ved å rangere svarene fra 1 = «svært liten grad» (svært dårlig kvalitet) til 6 = «svært stor grad» (svært god kvalitet). Hver enkelt skolefritidsordning (SFO) har gjennomført en analyse for sin enhet. Samlet score fra Hitra-foreldrene er veldig god, sammenlignet med snittet i landet og sammenlignbare kommuner i fylket. I samlet resultat for brukerne scorer Hitra 5,2 mot landet 4,9.

Godt fornøyd

- Dette er samlet sett en svært god score. På generell trivsel svarer ca. 95 prosent nivå 5 eller 6.

- Generelt er rådmannen godt fornøyd med at sektoren scorer over landsgjennomsnittet på de fleste hovedområdene. Særlig positivt er resultatene på hovedkategoriene "Respektfull behandling", "Brukermedvirkning", "Fysisk miljø" og "Resultat for brukerne", skriver rådmannen i sin orientering til politikerne i oppvekstkomiteen, der undersøkelsen ble presentert sist uke.

- Begrenset påvirknings-mulighet

Resultatet for landet er gjennomsnittet av ca. 90 av landets 430 kommuner som bruker undersøkelsen på «Bedre kommune». I Sør-Trøndelag er det kun to kommuner, Skaun og Hemne, som har gjennomført undersøkelsen i år.

De lokale SFO-ene får gode score på samspill og vennskap, men foreldrene etterspør mer variasjon på aktiviteter ute og inne. Også i brukermedvirkning får Hitra (4,5 poeng) en god score i forhold til landsgjennomsnittet (4,2), men også her ser rådmannen et forbedringspotensial. Foreldre opplever at de har begrenset mulighet til å påvirke tilbudet som gis. 22 prosent svarer alternativ 2 og 3, forklarer oppvekstsjefen.

- SFO har liten tradisjon med å arrangere egne foreldremøter for ordningen. Kommunen har de senere år arbeidet med å etablere års- og månedsplaner for tilbudet, etter mal fra barnehagene. Slike planer er under innarbeidelse, og kan påvirke foreldrenes opplevelse av informasjon. Enhetene opplever relativt lite engasjement fra foreldrene når SFO er tema i samtaler med foreldrene. Noe av dette kan også skyldes graden av flerspråklige foreldre, skriver administrasjonen.

Utfordring med åpningstid

I spørsmål om tilgjengelighet, scorer Hitra-SFO lavere enn landsgjennomsnittet (4,5 mot 4,7).

- Ca. 80 prosent av foreldrene svarer 5 eller 6 på spørsmål knyttet til åpningstid morgen og ettermiddag, samt fleksibilitet. Utfordringene på dette punktet ligger på åpningstid i ferier og på undervisningsfrie dager, samt pris på tilbudet. Når det gjelder pris, sammenligner foreldrene med pris på barnehageplass. Årsaken til at pris på SFO-plass relativt sett ligger høyere enn en barnehageplass, skyldes at barnehage i større grad er subsidiert av staten. SFO er, i opplæringsloven, angitt å være en tjeneste som i større grad skal være finansiert av brukerne, forklarer oppvekstsjefen. Og legger til at åpningstiden i feriene kan utvides, men krever da at kostnadene dekkes opp gjennom omprioritering inn mot rammene for SFO, alternativt gjennom økt foreldrebetaling.

- SFO følger skolenes og barnehagens planleggingsdager. I de senere årene har de ansatte i SFO vært samlet på planleggingsdagene for å utvikle SFO-tilbudet faglig og organisatorisk. Rådmannen er av den oppfatning av dette arbeidet har bidratt til at vi scorer godt på det faglige innholdet i ordningen. Sommeren 2014 ble det forsøkt å sette i gang «Sommer-SFO». Tiltaket skulle være brukerfinansiert i sin helhet. Minimum antall påmeldte pr. dag måtte være 6 barn. Tiltaket fikk for lite påmelding, og ble derfor ikke gjennomført, forklarer oppvekstsjefen

Svakest på informasjon

Informasjon om tilbudet er det punktet kommunene scorer svakest på. Dette gjelder også Hitra. Mens fysisk miljø får en relativt god score, selv om noen foreldre skriver om «trangboddhet» i kommentarene til undersøkelsen.

Administrasjonen skriver at SFO-ene skal jobbe videre med informasjon til foreldrene ved at SFO sender ut månedlig SFO-plan med oversikt over tema / aktiviteter (pr. dag).

- Det er et potensiale i å utvikle denne for å gi mer rom for info. I tillegg kan etablering av info-skjerm med bilder fra aktivitetene kan være et tiltak, - dette krever i så fall at vi har penger til å anskaffe skjerm / og evt. kamera.

Det skal også jobbet for å øke foreldrenes muligheter til å påvirke tilbudet.

- I vedtektene for SFO står det at FAU kan utvides med en representant fra SFO. Denne representanten velges av og blant foreldre med barn i skolefritidsordningen. Dette innebærer at det må avholdes foreldremøte for brukerne i SFO. Dette har bare vært gjennomført i varierende grad. SFO-ene vil gjennomføre minimum et foreldremøte i året der innhold og aktiviteter på SFO er et av temaene, skriver rådmannen.