Statistisk sentralbyrå har beregnet utslipp av klimagasser (CO2) i norske kommuner. Tallene gjelder for årene 2009, 2011 og 2013.

Tallene viser at det er lavest utslipp per innbygger i tettbygde strøk.

Utslipp av klimagasser på kommunenivå blir påvirket av faktorer som næringsstruktur, kollektivtilbud, gjennomfartstrafikk, pendleavstander og befolkningstetthet.

I absolutte tall er det kommunene med størst befolkning som naturlig nok har de største utslippene. Trondheim har størst utslipp med 550,3 tusen tonn CO2-ekvialenter i 2013, noe som er 24,9 % av de klimagassutslippene i Trøndelag som er mulig å stedfeste på kommunenivå.

Røyrvik med 3,72 tusen tonn er kommunen med lavest utslipp i Trøndelag.

Målt i tonn pr innbygger er imidlertid Trondheim en av kommunene med lavest utslipp, med kun 3,1 tonn CO3-ekvialenter pr. innbygger i 2013. Også randkommunene rundt Trondheim og bykommunene i Nord-Trøndelag har forholdsvis lave utslippstall pr. innbygger. Klæbu med 1,6 tonn CO2-ekvialenter pr. innbygger i 2013 er kommunen med lavest utslipp i Trøndelag.

Høyere på Hitra enn Frøya

Hitra hadde i følge SSB i 2013 utslipp av 24,9 tonn CO2-ekvialenter, noe som er nedgang på ca. fem prosent sammenlignet med 2009.

Frøya slapp i 2013 ut langt mindre enn Hitra. Her ble utslippene beregnet til 14,33 tonn CO2-ekvialenter. Også dette er en nedgang på fem prosent sammenlignet med 2009.

Snillfjord plasserer seg midt i mellom Hitra og Frøya med et utslipp på 20,13 CO2-ekvialenter. Mye av dette skyldes sannsynligvis stor gjennomgangstrafikk.

Statistisk sentralbyrå  understreker at utslippstallene bare delvis fanger opp reell utvikling i utslippene for den enkelte kommune, og dokumentasjonen av kommuneanalysen bør leses for å nærmere for å sikre riktig bruk av tallene.

Alle disse tallene går fram av faktaheftet «Trøndelag i tall» som er utarbeidet av Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner i fellesskap. Hensikten med heftet er å beskrive situasjonen innenfor ulike samfunnsområder i Trøndelag.