Leserinnlegg:Stiftelsen Sula fyr, Ola Flyum

AtBs samfunnsansvar i øyrekka

Det er med stor bekymring vi ser at rutetilbudet til og fra Sula forringes. Styret i Sula Stiftelsen Sula fyr ønsker med dette å bidra til en diskusjon om AtBs ansvar og service overfor sine brukere i øyrekka.

Fellesskapets ansvar

Stiftelsen har også en større rolle enn å vedlikeholde Sula fyrs bygninger. Vi er tuftet på en fellesskapstanke om å ta vare på historien og bidra til et levende samfunn på Sula. Derfor går diskusjonen om rutetilbudet rett inn i en diskusjon om hva slags samfunn man ønsker i øyrekka.

Dette er et perspektiv vi også savner i AtB. Selskapet har fått et stort ansvar fra Sør-Trøndelag fylkeskommune for å planlegge, bestille, markedsføre og utvikle fylkets kollektivtrafikk. Det er grunn til å minne om dette, da vi vet fra både ansatte i AtB og vi som brukere at innspill basert på behov og ønsker fra brukerne, sjelden når frem.

Konkret er vårt anliggende er at AtB burde ta et krafttak for å bedre informasjonen om hvordan man kan besøke og reise til øyrekka. En rekke av våre besøkende ringer og skjønner lite av destinasjoner, om når og hvor båtene går fra, samt hvilke busser som kommuniserer med hva. Etter vår mening kan dette bedres betraktelig både med synlige og oppdaterte infotavler på flere språk. Foruten på nett, bør disse finnes både på båtene og anløpsstedene. Eksempelvis skjønner de færreste besøkende at Lomsøya er navnet på fergeleiet ved Sula.

Når det gjelder Sula er det i hovedtrekk to hensyn som må ivaretas. De som bor her eller oppholder seg på Sula i lange perioder, må ha opplevelsen av at de tilhører et samfunn som tilrettelegger for dagsbesøk til kommunesenteret.

Det investeres på Sula

Sula har lenge blitt sett på som et sted hvor det flyttes fra og ikke til. Dette bildet må nyanseres. I de siste årene har vi opplevd en stor investeringslyst på øya. Dette gjelder spesielt reiseliv.

Det er også verdt å merke seg at de fleste hus på Sula er svært godt vedlikeholdt og at mange håndverkere stadig jobber på Sula. En av årsakene til dette er at folk med frie og nettbaserte jobber, i kortere og lengre perioder, like gjerne kan jobbe på Sula. Andre har trappet ned på tampen av et hektisk yrkesliv, takket ja til reduserte stillinger og vil bruke tid på kysten. Alle disse legger igjen penger i kommunen som når fellesskapet gjennom skatter og avgifter.

Nytt av året er også at Stiftelsen Sula fyr satser på helårsturisme. Vi er også i en prosess med å selge Sula sykestua. Sula Eiendom AS ønsker å omdanne sykestua til et pensjonat.

Andre forsøker å etablere nye næringer som feks. det innovative selskapet Frøya Tare. I dette bildet sier det seg selv at kommunikasjonene til og fra fastlandet er helt avgjørende.

"Sula-taxien"

Foruten de justeringer som er gjort på rutetilbudet som forringer ferjetrafikken til Sula, ref. uttalelser fra Tove Cecilie Fasting i Frøya Tare og Edvin Paulsen i Trafikkrådet, er spesielt frafallet av KID - Sula-taxen - svært uheldig. De fleste som reiser til Sula har med seg mye bagasje og den drøyt 2 kilometer lange gåturen fra Lomsøya er lang for de fleste, og spesielt når det er dårlig vær.

(http://www.hitra-froya.no/trafikk/2015/10/06/Sula-den-store-taperen-p%C3%A5-rute-endringene-11649236.ece

http://www.hitra-froya.no/nyheter/2015/10/02/Tror-dere-ikke-det-bor-folk-i-%C3%B8yrekka-11635904.ece)

De som kuttet "Sula-taxien" kan heller ikke ha tenkt gjennom hvilke konsekvenser dette vil få med økt bilkjøring på Sula og økt biltrafikk med ferja. I vår- og sommersesongen er det svært vanskelig å komme med ferja. Spesielt miljøvennlig er det heller ikke. Selv om noen av ferjene går til Sula indre, vil nok færre parkere bilene på Dyrøya.

For oss handler dette ikke bare om å få et bra kollektivtilbud til besøkende, men også om å sikre bosetting og næringslivet i øyrekka. AtB forvalter fellesskapets behov for et kollektivtilbud. Slik vi opplever AtB bør denne tanken få en større ressonansbunn i selskapets planlegging og prioriteringer fremover. I dag lytter de for dårlig til oss det gjelder

På vegne av styret i

Stiftelsen Sula fyr

Ola Flyum