Blant de første i landet som tilbyr voksenvern

Skal forhindre vold og overgrep mot risikoutsatte grupper

Kristin Dahl fra RVTS-Midt (Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) var forrige uke på Hitra for å orientere kommunalt ansatte om Tryggest-prosjektet. 

Tryggest

Tryggest er et forenklet og enhetlig system som skal senke terskelen for å melde fra om overgrep. Tryggest skal blant annet sikre:

  • - at saker ikke blir oversett eller glemt
  • - lik behandling uavhengig av bostedskommune
  • - større grad av forutsigbarhet både i kommune og hos den utsatte
  • - færre følgeskader som vil kreve omfattende behandling og tjenester
  • - bedre livskvalitet og oppfølging av den utsatte
  • - større trygghet for dem som mottar tjenester
  • - bedre evaluering og læring av saker
  • - bedre medvirkning i egen sak for den utsatte
  • Kilde: Barne-, ungdoms- og familieetaten
Nyheter

Noen mennesker har en livssituasjon som gjør at de mer risikoutsatte enn andre, for eksempel personer med utviklingshemming eller eldre med demens.

- Tryggest er et voksenvern som nylig har blitt igangsatt på Hitra. Hitra er en av tolv kommuner som har fått muligheten til å ta del i et treårig prosjekt som etter hvert skal bli til en modell for resten av landet, forteller den lokale prosjektgruppa bestående av ansatte i Hitra kommunes helse- og omsorgsetat og lokalt politi.

Ulike former for vold og overgrep

Tryggest skal bidra til å avdekke og forhindre vold og overgrep mot risikoutsatte voksne over atten år som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv. De kan være i et avhengigshetsforhold til den som begår overgrepet, eller for eksempel bli truet eller manipulert til å tie.
- De risikoutsatte gruppene består av voksne med funksjonsnedsettelse, utviklingshemming, høy alder, rusproblemer, fysisk eller psykisk sykdom. Vi har også hatt fokus på de med minoritetsbakgrunn siden Hitra er en bosetningskommune.

Arbeidsgruppa påpeker at det er ulike former for vold og overgrep disse gruppene kan utsettes for.
- Det kan være snakk om fysisk og psykisk vold, seksuelle overgrep, økonomiske overgrep og omsorgssvikt.

Lav terskel for kontakt

Tryggest lanseres fordi det per i dag ikke eksisterer noe system for organisert voksenvern som kommunene kan ta i bruk og fordi det ikke har eksistert noe felles system for apportering tidligere.
Tryggest kom offisielt i gang på Hitra mandag 1.oktober.
- Hvis du mistenker eller er bekymret for at en voksen risikoutsatt person på Hitra har blitt utsatt for overgrep så ta kontakt. Det kan være noe så ubestemt som en dårlig magefølelse, oppfordrer arbeidsgruppa.
Det er ulike måter å komme i kontakt med det lokale Tryggest-teamet. På Hitra kommunes hjemmeside finnes det et meldingsskjema og nærmere kontaktinformasjon. Tryggest Hitra har en egen e-postadresse og en bemannet vakttelefon som det er mulig å ringe hverdager mellom klokka 09-15.
- Vi har også en egen Facebook-side "Tryggest Hitra" hvor det er mulig å ta kontakt med oss via meldingsfuksjonen.

Det lokale teamet består av ulike fagpersoner med kompetanse på håndtering av vold og overgrep. De sørger for å ta vare på melder, undersøker alle henvendelser som kommer inn og fordeler ansvar.
- Eksempelvis tar du kontakt om du opplever at naboen blir utsatt for fysisk vold av sin mann eller kone. Eller du jobber i kommunen og observerer noe bekymringsfullt. Terskelen for å kontakte Tryggest skal være lav.

Om Tryggest

Tryggest er basert på den britiske modellen Sova (Safeguarding of vulnerable adults) som man ønsker å tilpasse norske forhold. Tryggest er lovfestet og en del av den nasjonale opptrappingsplanen mot vold og overgrep. Tryggest gjennomfører kommunene i samarbeid med Bufdir (Barne-, ungdoms- og familieetaten), Helsedirektoratet, KS (kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i Norge) og Politidirektoratet.